Εισήγηση του Αντινομάρχη κ. Ηλία Ξηρακιά προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο σχετικά με την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος στο Πήλιο

 

Βόλος 29 – 07 – 09

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Αρ. Πρωτ.:

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗ

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο

ΠΡΟΣ: Νομαρχιακό Συμβούλιο

Τηλ: 2421352719/52716

Fax: 24210/75306

Ηλ. Δ/νση www.magnesia.gr

 

Email: xirakias@gmail.com

 

πρότασΕΙΣ για την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος του Πηλίου

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 26 και 27 Ιουνίου η ΝΑΜ σε συνεργασία με το ΤΕΕ, το ΣΑΔΑΣ, το ΣΑΜ, την ΤΕΔΚ και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, διοργάνωσε πανελλήνιο συνέδριο για τη λήψη μέτρων προστασίας του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος του Πηλίου.

Συζητήθηκε η λήψη άμεσων και μακροπρόθεσμων μέτρων στη βάση των προτάσεων της ΝΑΜ και του ΤΕΕ-Μαγνησίας.

Α. ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Για την τροποποίηση του Π.Δ. του Πηλίου. Άμεση κατάθεση στο ΥΠΕΧΩΔΕ για υλοποίηση:

 

1. Μείωση του Συντελεστή Δόμησης:

(κοινή πρόταση ΝΑΜ & ΤΕΕ)

i.           Για κτίρια κατοικίας ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής :

Þ               για το τμήμα του οικοπέδου μέχρι 300 τ.μ. : (0,60)

Þ               για το τμήμα του οικοπέδου από 300 τ.μ. έως 1000 τ.μ.: (0,30)

Þ               για το τμήμα του οικοπέδου από 1000 τ.μ.  και άνω : (0,15)

ii.           Για τουριστικές εγκαταστάσεις, κτίρια αμιγούς επαγγελματικής χρήσης και κτίρια κοινής ωφέλειας ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής :

(πρόταση κοινή της ΝΑΜ & ΤΕΕ)

Þ               για το τμήμα του οικοπέδου μέχρι 300 τ.μ. : (0,80)

Þ               για το τμήμα του οικοπέδου από 300 τ.μ. έως 1000 τ.μ. : (0,60)

Þ               για το τμήμα του οικοπέδου από 1000 τ.μ. και άνω : (0,40)

iii     Απαγορεύεται ρητά η τροποποίηση της χρήσης κτιρίου για να μην καταστρατηγείται η

ευνοϊκή διάταξη του αυξημένου Σ.Δ. των επαγγελματικών χώρων.

 

2. Μείωση του Ποσοστού Κάλυψης :

(πρόταση ΝΑΜ)

Þ               Μέχρι 300 τ.μ., ποσοστό κάλυψης  50%

Þ               Από 300 έως 700 τ.μ., ποσοστό κάλυψης  50%

Þ               Από 700 έως 1000 τ.μ., ποσοστό κάλυψης  20%

Þ               Για Τσαγκαράδα, ποσοστό κάλυψης  25%

(πρόταση ΤΕΕ)

Þ               Μέχρι 300 τ.μ., ποσοστό κάλυψης  50%

Þ               Από 300 τ.μ. έως 1000 τ.μ., ποσοστό κάλυψης  30%

Þ               Από 1000 τ.μ. και άνω, ποσοστό κάλυψης  20%

Þ               Για την Τσαγκαράδα λόγω αυξημένης αρτιότητας συνολικά το μέγιστο ποσοστό κάλυψης να είναι 25%

Προτείνεται να υιοθετηθεί η πρόταση του ΤΕΕ Μαγνησίας:

Þ               Μέχρι 300 τ.μ., ποσοστό κάλυψης  50%

Þ               Από 300 τ.μ. έως 1000 τ.μ., ποσοστό κάλυψης  30%

Þ               Από 1000 τ.μ. και άνω, ποσοστό κάλυψης  20%

Þ               Για   την Τσαγκαράδα λόγω αυξημένης αρτιότητας συνολικά ο μέγιστο ποσοστό κάλυψης να είναι 25%

3. Ελάχιστη Υποχρεωτική Απόσταση Κτιρίων

(κοινή πρόταση ΤΕΕ – ΝΑΜ)

i.           Η ελάχιστη υποχρεωτική απόσταση των κτιρίων από τα πλάγια και πίσω όρια του οικοπέδου ορίζεται σε 2,50 μέτρα αντί ων 0,90 μ που ισχύει σήμερα, εφόσον εξασφαλίζεται πλάτος κτιρίου 8,00 μ..

ii.           Σε περίπτωση που δεν  εξασφαλίζεται πλάτος κτιρίου 8.00μ. η ελάχιστη απόσταση από τα ίσια όρια του οικοπέδου να μειώνεται μέχρι 0,90 μέτρα. Στην περίπτωση αυτή, η θέση της οικοδομής να υπόκειται στην έγκριση της Ε.Π.Α.Ε.

iii.           Να μην ισχύσει το προηγούμενο μέτρο για όσα οικόπεδα δημιουργηθούν από κατάτμηση μεγαλύτερων εκτάσεων μετά την έγκριση της τροποποίησης  του Προεδρικού Διατάγματος.

iv.           Σε περίπτωση ανέγερσης περισσοτέρων του ενός ανεξάρτητων κτιρίων εντός του ίδιου οικοπέδου, η απόσταση μεταξύ των οικοδομών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη από  πέντε (5) μέτρα.

 

4. Αρτιότητα νέων οικοπέδων

(κοινή πρόταση ΤΕΕ & ΝΑΜ)

Þ         προτείνεται να παραμείνει η ίδια αρτιότητα ως κοινή πρόταση ΝΑΜ & ΤΕΕ δηλαδή σε 1000 τ.μ. και στην Τσαγκαράδα 1500 τ.μ.

5. Προσαρμογή των κτιρίων στο ανάγλυφο του φυσικού εδάφους -αποφυγή μεγάλων επεμβάσεων και απαγόρευση κατασκευής υψηλών τοιχίων αντιστήριξης

(πρόταση ΝΑΜ)

Επειδή γίνεται καταστρατήγηση του επιτρεπόμενου μέγιστου ύψους αλλά και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντας χώρου, με μεγάλες επιχωματώσεις και εκσκαφές, προτείνεται:

Þ         Για την έκδοση οικοδομικής άδειας υποχρεωτική κατάθεση τοπογραφικών εξαρτημένων από το ΕΓΣΑ ’87 με υψομετρικές καμπύλες, ώστε να ελέγχονται για την αρτιότητα και τη θέση τους.

Þ         Απαγόρευση κατασκευής ψηλών τοίχων αντιστήριξης ύψους > 1.50 μ. στα επικλινή οικόπεδα

Þ         Μεγαλύτερο ύψος αντιστήριξης να επιτρέπεται μόνο κατόπιν αιτιολογημένης γνωμοδότησης (γεωτεχνική μελέτη) και έγκριση της ΕΠΑΕ

Þ         Ειδικά για τα επικλινή οικόπεδα με κλίση > 30% προτείνεται να θεσμοθετηθεί υποχρεωτική αυτοψία του ελεγκτή μηχανικού ή και των μελών της ΕΠΑΕ πριν από τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας για να ελέγχεται:

i.            η δυνατότητα προσαρμογής των οικοδομών στο ανάγλυφο του φυσικού εδάφους και

ii.            η δυνατότητα εφαρμογής της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής μελέτης και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου

6. Δομικά στοιχεία – Στέγη

(πρόταση ΤΕΕ & ΝΑΜ)

i.           Να γίνεται υποχρεωτική η αυτοψία μετά την ολοκλήρωση του σκελετού και της στέγης, προκειμένου να είναι δυνατή η συνέχιση των εργασιών της οικοδομής. Η τοποθέτηση της στέγης στο στάδιο αυτό να είναι υποχρεωτική. ως προς τα μορφολογικά Να ακολουθεί δεύτερη αυτοψία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών για να διαπιστώνεται η τήρηση της άδειας τα αρχιτεκτονικά στοιχεία και τα υλικά.

ii.           Να θεσπιστεί η κρατική επιδότηση (στους μόνιμους κατοίκους) για την τοποθέτησης στέγης από πλάκα Πηλίου δεδομένου ότι από τη διατήρηση της φυσιογνωμίας των παραδοσιακών οικισμών προσδοκόνται αναπτυξιακά οφέλη και ιδιαίτερα για τον Τουρισμό.

iii.           Η κατασκευή τετρακλινούς ή πολυκλινούς στέγης είναι υποχρεωτική έστω και αν άνωθεν του κατασκευαζόμενου τμήματος οικοδομής επιτρέπεται ή προβλέπεται η κατασκευή επιπλέον ορόφου ή ορόφων.

 

7. Χρήσεις γης

(πρόταση ΤΕΕ)

Þ         Να επιτραπεί η εγκατάσταση ορισμένων μόνο εργαστηρίων και βιοτεχνιών – βιομηχανιών χαμηλής όχλησης (π.χ. γλυκών, ψυγεία φρούτων, μελισσοκομικά εργαστήρια, ξυλουργεία) εκτός του συνεκτικού ιστού του οικισμού, ύστερα από έγκριση της ΕΠΑΕ

8. Αποχετευτικό Δίκτυο

(πρόταση ΤΕΕ)

Þ         Να συμπληρωθεί στο Διάταγμα παράγραφος που να αναφέρεται ότι σε κάθε οικοδομή που αναγείρεται να υπάρχει υποχρεωτικά αναμονή για μελλοντική σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο

(πρόταση ΝΑΜ)

Ενθάρρυνση με επιδότηση των ΔΕΥΑ

Þ         Να υπάρχει πρόβλεψη δημιουργίας μικρών μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (ατομικών βιολογικών καθαρισμών)

Þ         Υποχρεωτική κατασκευή σηπτικού και απορροφητικού βόθρου στην περίπτωση που δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης.

9. Θέσεις στάθμευσης

(κοινή πρόταση ΝΑΜ & ΤΕΕ)

Þ         Για κάθε κατοικία ή ανά 80 τ.μ. οικοδομής να υπάρχει πρόβλεψη για μία θέση στάθμευσης

Þ         Να επιτρέπεται η κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης κάτω από δημόσιες και ιδιωτικές εκτάσεις

Τα παραπάνω είναι μέτρα που μπορούν να προωθηθούν άμεσα για θεσμοθέτηση στο ΥΠΕΧΩΔΕ ως τροποποίηση του σημερινού Π.Δ. του ’80 όπως τροποποιήθηκε το 1997.

Β. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Για την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος του Πηλίου. Προτάσεις που προϋποθέτουν πρωτοβουλίες της ΝΑΜ για ωρίμανση και προώθηση στο ΥΠΕΧΩΔΕ.

 

1. Έκδοση Π.Δ. για την ανακήρυξη του Πηλίου ως περιοχή οικοανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 1650

(πρόταση ΝΑΜ)

2. Σύνταξη Ειδικού Χωροταξικού για το Πήλιο

(πρόταση ΝΑΜ)

Να συνταχθεί ειδικό χωροταξικό για το Πήλιο για την εκτός σχεδίου περιοχή σε συνδυασμό με την ειδική περιβαλλοντική μελέτη για την περιοχή NATURA.

3. Σύσταση Φορέα Διαχείρισης του Πηλίου ως περιοχή Οικοανάπτυξης.

(πρόταση ΝΑΜ)

Θα έχει ως αυτοτελή ρόλο το συντονισμό και την προώθηση των εκπονούμενων επιμέρους χωροταξικών μελετών της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου

 

4. Συγκρότηση Οργανισμού Εφαρμογής των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ σε επίπεδο Νομού

Φορέας Ενεργοποίησης των ΣΧΟΟΑΠ και ΓΠΣ στο σύνολο του Νομού Μαγνησίας, σύμφωνα με τον Ν.2508/97) δηλαδή τις περιοχές που δεν συμπεριλαμβάνονται στον Οργανισμό ρυθμιστικού σχεδίου που προωθείται και με τον οποίο διαφωνούμε διότι απαιτείται διοικητική μεταρρύθμιση και όχι ένας ακόμη κρατικός φορέας του ΥΠΕΧΩΔΕ στην περιφέρεια.

(πρόταση ΝΑΜ)

 

5. Σύνταξη φακέλου για τον χαρακτηρισμό του όρους του Πηλίου ως Μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, από την UNESCO

(πρόταση ΝΑΜ)

6. Σύνταξη μελέτης «Φέρουσας Ικανότητας» του Πηλίου

(πρόταση ΝΑΜ)

7. Αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και χρήση Γεωθερμικών Συστημάτων

(πρόταση ΤΕΕ)

8. Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Στοιχείων και νέων υλικών στην οικοδομή διατηρώντας τα μορφολογικά στοιχεία του Προεδρικού Διατάγματος

(πρόταση ΤΕΕ)

9. Ζωνοποίηση των οικισμών και αξιολόγηση τους ανάλογα με την θέση τους (ορεινός – παραλιακός), τον χαρακτήρα και τις τάσεις ανάπτυξης με τη σύνταξη μελέτης «Επαναξιολόγησης της κατηγοριοποίησης των οικισμών του Πηλίου

(κοινή πρόταση ΝΑΜ – ΤΕΕ)

10. Ανάληψη πρωτοβουλίας για τη δημιουργία «Δικτύου Φίλων Πηλίου»

(πρόταση ΝΑΜ)

11. Εκπόνηση Πολεοδομικών Μελετών για κάθε οικισμό ή ομάδες οικισμών

(πρόταση ΝΑΜ & ΤΕΕ)

12. οργάνωση σε τακτά διαστήματα (π.χ. 2ετία), με τη συνεργασία ΠΘ, ΤΕΕ, Συλλόγους Μηχανικών διαγωνισμού για τη βράβευση του καλύτερου αρχιτεκτονικού έργου στο Πήλιο.

(πρόταση ΝΑΜ)

 

Εισηγούμαι την έγκριση των άμεσων και των μακροπρόθεσμων προτάσεων σύμφωνα με την εισήγηση:

 

  1. την άμεση διεκδίκηση, από το ΥΠΕΧΩΔΕ, της τροποποίησης του ΠΔ σύμφωνα με τις άμεσες προτάσεις.

  1. την έγκριση των πρωτοβουλιών που πρέπει θα αναλάβει η ΝΑΜ για την υλοποίηση των μακροπρόθεσμων προτάσεων της εισήγησης.

Ηλίας Β. Ξηρακιάς