ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥΣ (ΜΑΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

«ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε.»

Η πρόθεση δεν είναι καινούρια. Η διαχρονική εμμονή ότι όλα τα προβλήματα της Ελλάδας θα λυθούν με την εξασφάλιση μεγάλων επενδύσεων οδήγησε την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 1996 να ιδρύσει με το Ν. 2372/96 το «Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων Α.Ε. (ΕΛ.Κ.Ε Α.Ε.)». Είναι αυτό που μετονομάζεται σήμερα, επί το ελληνικότερον, σε «Invest in Greece A.E.» και που μέσα από το Νομοσχέδιο «Επιτάχυνση Μεγάλων Έργων» θα «τρέξει» το αντικείμενό του με προϋποθέσεις πρωτοφανείς για τα ελληνικά δεδομένα που βασίζονται στο πλήρες «by pass» της ελληνικής νομοθεσίας, των ευρωπαϊκών οδηγιών, του Συντάγματος και της Δημόσιας Διοίκησης και βέβαια στη δυνατότητα εκβιασμού της κοινωνίας που παρέχουν τα δεδομένα της οικονομικής κρίσης .

ΠΟΙΑ ΕΡΓΑ

Τα Μεγάλα Έργα μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικά είτε συμπράξεις είτε μικτής μορφής.

Αφορούν σε υποδομές και δίκτυα στη βιομηχανία, στην ενέργεια, στον τουρισμό, στις μεταφορές και επικοινωνίες, στην παροχή υπηρεσιών υγείας, στη διαχείριση απορριμμάτων και στις επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων όσων εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόμο. (άρθρο1)

ΠΟΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Η Διυπουργική Επιτροπή Μεγάλων Έργων και Υποδομών (Π.Υ.Σ 12-2-2010, ΦΕΚ Α 25/2010) είναι αρμόδια για την ένταξη των επενδύσεων στη Διαδικασία Μεγάλων Έργων. (άρθρο3)

ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Το ΕΛ.Κ.Ε Α.Ε. που μετονομάζεται σε «Invest in Greece A.E.». (άρθρο 18)

Πολύ ενδιαφέρον είναι να δούμε τη σύνθεση του Διοικητικού του Συμβουλίου του ΕΛ.Κ.Ε: «Το ΕΛ.Κ.Ε διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο… Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται ανώτερα τραπεζικά στελέχη, στελέχη επιμελητηρίων προσωπικότητες της επιχειρηματικής και ακαδημαικής ζωής του τόπου και στελέχη του δημόσιου τομέα που διαθετουν εμπειρία σε θέματα επενδύσεων και διεθνούς επιχειρηματικής δράσης. Τέσσερα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο, διορίζονται μετά από υπόδειξη της Ενώσεως Ελληνικών Τραπεζών και των τριτοβάθμιων επαγγελματικών οργάνωσεων που υποδεικνύουν από ένα πρόσωπο».

Η Invest in Greece Α.Ε μπορεί να συνάπτει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή έργου με χρηματοοικονομικούς, νομικούς, τεχνικούς και άλλους συμβούλους για την αξιολόγηση των αιτήσεων. Η σύναψη των συμβάσεων μπορεί να γίνεται με ή χωρίς διαγωνισμό κατά παρέκκλιση της νομοθεσίας, συμβάσεις που εξαιρούνται και από τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και από τις διατάξεις για τις συμβάσεις έργου. (άρθρο 19)

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Τα κριτήρια είναι απολύτως οικονομικά. Αναφέρονται: «η βιωσιμότητα της επένδυσης, η φερεγγυότητα του επενδυτή, η προβλεπόμενη αύξηση της απασχόλησης, η περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη της χώρας, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας, η τόνωση της επιχειρηματικότητας, η μεταφορά καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας και η αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας». (άρθρο 2) Δεν αναφέρεται κανένα κριτήριο ένταξης των σχεδίων σε οποιοδήποτε είδος αναπτυξιακού ή άλλου σχεδιασμού.

Ο επενδυτής υποβάλλει φάκελο που περιλαμβάνει επιχειρησιακό σχέδιο και ανάλυση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων της επένδυσης στην ελληνική οικονομία σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η Invest in Greece Α.Ε θα πρέπει να γνωμοδοτεί για τη σκοπιμότητα υπαγωγής του έργου στα  Μεγάλα Έργων σε 15 ημέρες. Η οριστική απόφαση ανήκει στη Διυπουργική Επιτροπή και είναι προφανώς πολιτική. (άρθρο 4)

ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ο κάθε υπουργός μπορεί να ζητήσει για οποιοδήποτε έργο που εκπληρώνει τα παραπάνω κριτήρια να υπαχθεί στα Μεγάλα Έργα. Στην περίπτωση που ενταχθεί, η Invest in Greece Α.Ε αναλαμβάνει, με την υποστήριξη συμβούλων, τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Αν προβλέπεται από τη Διακήρυξη, η Σύμβαση ανάθεσης θα κυρώνεται από τη Βουλή.

Για Μεγάλα Δημόσια Έργα που υλοποιούνται με συμμετοχή ιδιωτών για λόγους αποφυγής ανάληψης κινδύνων από το Δημόσιο (!) δεν θα εκπονούνται Οριστικές Μελέτες.

Αν όλες οι γνωμοδοτήσεις, ιδίως σε σχέση με χωροταξικές και περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, δεν έχουν δοθεί σε ένα μήνα θα θεωρείται ότι η άδεια έχει δοθεί. (άρθρο 6)

Αν νομίσατε ότι το «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» αποτελεί ευφυολόγημα δικό μας, κάνατε λάθος! Αυτή είναι η απόδοση στα Ελληνικά  του «Invest in Greece A.E.» σύμφωνα με το Νομοσχέδιο «Επιτάχυνση Μεγάλων Έργων». Έτσι είχε αποδοθεί ήδη στο Ν. 3775/09 που είχε ψηφιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ο νόμος αυτός περιελάμβανε όλα όσα αναφέραμε στο προηγούμενο τεύχος του Ε.Δ. εκτός από τις ρυθμίσεις για τον τρόπο υπαγωγής των Μεγάλων Έργων και Επενδύσεων Φορέων του Δημοσίου.

Το νέο Νομοσχέδιο όμως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια και τον τρόπο επιβολής των Μεγάλων Έργων ως Έργων Εθνικής Ωφέλειας. Ο τρόπος αυτός είναι η απόλυτη παράκαμψη της νομοθεσίας για τα «Ειδικά Σχέδια Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Περιοχών Εγκατάστασης Μεγάλων Έργων». (άρθρο 7)

Τα «Ειδικά Σχέδια…» και «Ειδικές ζώνες προστασίας και ελέγχου γύρω από αυτά» χωροθετούνται και εγκρίνονται με Π.Δ. Αναρωτιέται κανείς  με ποιό τρόπο θα επιβάλλει η κυβέρνηση τη «νομιμότητα» τέτοιων Π.Δ. όταν οι ρυθμίσεις θα έρχονται σε αντίθεση τόσο με τη νομοθεσία όσο και με το Σύνταγμα.

ΠΟΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΑΡΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ: Αναφέρεται ότι τα «Ειδικά Σχέδια» Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης οφείλουν να εναρμονίζονται προς τις επιλογές ή κατευθύνσεις των εγκεκριμένων χωροταξικών πλαισίων αλλά αν δεν υπάρχουν η έγκριση θα γίνεται θα γίνεται μετά από συνεκτίμηση των διαθέσιμων στοιχείων του ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασμού. Επειδή καθένας ξέρει ότι (καλά ή κακά) Χωροταξικά Σχέδια υπάρχουν σήμερα, προφανώς η ρύθμιση αυτή τίθεται για να τα θέσει σε αμφισβήτηση. (άρθρο 7, παρ. 1)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ: Δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία για την κατάταξη των έργων σε επίπεδα Εθνικό και Περιφερειακό. (άρθρο 7,παρ. 3) Με ΚΥΑ καθορίζονται τα βοηθητικά (προσωρινά)  και τα συνοδά (μόνιμα) έργα. Για τα βοηθητικά είναι εμφανής η παράκαμψη του νόμου για τα λατομεία, για δε τα συνοδά η επιβολή εκτέλεσής τους κατά προτεραιότητα. από φορείς του Δημοσίου και Οργανισμούς Κ.Ω. (άρθρο 11)

ΑΙΓΙΑΛΟΣ: Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 14 του Ν. 2971/2001 για τον αιγιαλό και παραλία για τη διαδικασία παραχώρησής τους, (άρθρο 7 , παρ. 4.2) και  παραχωρούνται κατ΄αποκλειστική χρήση.(άρθρο 12)

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ: Οι ρυθμίσεις των Π.Δ. για τα «Ειδικά Σχέδια…» υπερισχύουν κάθε άλλης αντίθετης ή διαφορετικής ρύθμισης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου. (άρθρο 7, παρ.5)

ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΗΣ: Εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια και πολεοδομικές μελέτες τροποποιούνται και η δημοσίευση των Π.Δ. έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλης. (άρθρο 7, παρ. 6.1)

Για την κατασκευή, Μεγάλων Έργων σε χώρους εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής, καθώς και από τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού με απόφαση του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (άρθρο 10)

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗ: Κάθε διάταξη που αφορά όρους και περιορισμούς δόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχές δεν έχει εφαρμογή στις περιοχές που οριοθετούνται και σχεδιάζονται ως «Ειδικά Σχέδια…». (άρθρο 7, παρ.7) Οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης εγκρίνονται με το Π.Δ.. (άρθρο 10)

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ: Με Κ.Υ.Α. ορίζονται οι απαραίτητες μελέτες, σχέδια και λοιπά δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για την έκδοση των οικοδομικών αδειών, η διαδικασία θεώρησης ή ελέγχου, ο χρόνος ισχύος και η διαδικασία αναθεώρησης των αδειών. (άρθρο 7, παρ 8)

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ: Οι αρμόδιες για την έκδοση αδειών υπηρεσίες ελέγχουν κατά απόλυτη προτεραιότητα την πληρότητα (μόνο!!!) του φακέλου δικαιολογητικών σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων  ημερών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την προθεσμία οι υπηρεσίες ενημερώνουν εγγράφως την «Invest in Greece» για τους λόγους μη συμμόρφωσης και η Διυπουργική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει την πειθαρχική διαδικασία σε βάρος των αρμοδίων υπαλλήλων. (άρθρο9)

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ: Έχει ήδη γίνει γνωστό ότι πρόκειται για τις συνοπτικές διαδικασίες των Ολυμπιακών Έργων. Επισημαίνεται ότι: Απαλλοτριώνονται και ευρύτερες ζώνες «ζωτικού χώρου» των Έργων, για δασικές εκτάσεις δεν απαιτείται διαδικασία χαρακτηρισμού από τις Δασικές υπηρεσίες και τα ακίνητα ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου παραχωρούνται δωρεάν! (άρθρο 14)

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ: Η αρμοδιότητα του ΣτΕ περιορίζεται σε έργα που διέπονται από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Τα υπόλοιπα υπάγονται στο Διοικητικό Εφετείο. (άρθρο 13)