Βόλος 17/02/2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ποια Ρ.Α.Ε.;

Ποια Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) και ποιες ενστάσεις; Η ΡΑΕ δείχνει απέραντη περιφρόνηση προς την τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα προς την Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας (ΠΠΜ) και το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ). Δύο ενστάσεις έχουν υποβάλει στη ΡΑΕ οι δύο αυτοί οικολογικοί φορείς (αρ. πρωτ. Ι-310691/5-10-2021καιI-322740/11-03-2022, επισυνάπτονται) χωρίς ποτέ να απαντηθούν. Είναι ή δεν είναι αυτό περιφρόνηση και πλήγμα προς το κράτος δικαίου και το περιβάλλον; Καλούμε τους βουλευτές του νομού, που με μια εξαίρεση έχουν ταχθεί κατά της εγκατάστασης μονάδας LNGστον Παγασητικό, να καταθέσουν σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή μήπως και με τον τρόπο αυτό λογοδοτήσει η αυθαίρετη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Για το ΠΑΝΔΟΙΚΟ

Η Επταμελής Γραμματεία

Ν. Ασλάνογλου (Βέροια) 6946-381707 Κ. Βολιώτης (Βόλος)  6977-686838

Φ. Γερόπουλος(Βόλος) 6975-661819,Θαν. Θεοδωρόπουλος (Πάτρα) 6972-880774

Γ. Καλλιαμπέτσος (Αθήνα) 6944-842384, Δ. Μίχαλος (Ρόδος) 6944-862254

Μαίρη Χουλιέρη (Χαλκίδα) 6978-026141

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΠΜ

Λίτσα Στεργιοπούλου                                                 Κώστας Βολιώτης

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Βόλος 04/10/2021

 Προς τη Ρ.Α.Ε. (αρ. πρωτ. Ι 310691/5-10-2021)

Θέμα: Ένσταση κατά της απόφασης εγκατάστασης μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) με τα συνοδά έργα, εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, στο θαλάσσιο περιβάλλον, πλησίον του Βόλου και γενικότερα στον Παγασητικό Κόλπο.

Πληροφορίες: Στέλιος Λημνιός 6973228205

 Α.1.  Στις 25 /8/21 η εταιρεία Meditetanian GASS υπέβαλλε στην Ρ.Α.Ε. αίτηση για αδειοδότηση λειτουργίας Ανεξαρτήτου Συστήματος Φυσικού ΑΕΡΙΟΥ ( Α.Σ.Φ.Α.)

  1. Στις 20/9/21, δηλαδή 25 ημέρες αργότερα, η Ρ.Α.Ε. στις ανακοινώσεις της  ιστοσελίδας  της, δημοσιοποιεί την αίτηση της MeditetanianGass και κάνει γνωστά την επωνυμία, την έδρα (Βόλος), το είδος της αιτουμένης άδειας (ΑΣΦΑ) και  την περιοχή ενδιαφέροντος (λιμάνι Βόλου).

Β. Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) και η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας (ΠΠΜ) έχουν εκ των  καταστατικώντους (επισυνάπτονται)θεμελιωμένο δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων (ενστάσεων): α) για την προστασία του οικοσυστήματος του  κλειστού, αβαθούς και ευαίσθητου οικοσυστήματος του ΠαγασητικούΚόλπου,β) για την προστασία της Δημόσιας Υγείας στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου.

Αντιρρήσεις (ενστάσεις)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού αδειοδότησης Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ 3430 στις 18.8.18), θα έπρεπε η ΡΑΕ να δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα της εντός 15 ημερών από την υποβολή της αίτησης περίληψη των βασικών στοιχείων της και ιδίως:

*  σύντομη περιγραφή της αιτούμενηςαδειοδότησης

* την θέση τυχόν εγκαταστάσεων

* περιγραφή του αιτήματος απαλλαγής από την υποχρέωση πρόσβασης σε τρίτους

* περιγραφή του συστήματος απαλλαγής ιδιοκτησιακούδιαχωρισμού

Ιδιαιτέρως για τις δύο πρώτες περιπτώσεις, θα έπρεπε το ενδιαφερόμενο κοινό, αυτό που θεμελιώνει έννομο συμφέρον, να μπορεί εγκαίρως να λαμβάνει γνώση των ακριβών και αναγκαίων πληροφοριών που έχουν σχέση με την πιθανή μελλοντική λειτουργία μιας τέτοιας βιομηχανικής δραστηριότητας, ώστε να είναι σε θέση να διαβουλευθεί επιτυχώς.

Η καθυστέρηση – πέραν των προβλεπόμενων 15 ημερών- της ανακοίνωσης σας, αλλά και οι παραλήψεις απαραίτητων πληροφοριών από αυτή είναι ουσιώδεις λόγοι υποβολής αντιρρήσεων.

Με τον τρόπο που η ΡΑΕ ανακοίνωσε την αίτηση,  παραβίασε κατά 10 ημέρες τα οριζόμενα ρητά χρονικά πλαίσια  και έθεσε εμπόδια στην απρόσκοπτη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση του κοινού.

Αυτό, επιπλέον, παραβιάζει την σύμβαση του  Άαρχους.

Για τους λόγους αυτούς ήτοι:

1.Παραβίαση άρθρου 7 του κανονισμού αδειοδότησης φυσικού αερίου, 2.Παραβίαση της σύμβασης του Άαρχους, αιτούμεθα να απορριφθεί η συγκεκριμένη αίτηση (Γ-08729)

Παρακαλούμε για την αποστολή αριθμού πρωτοκόλλου του παρόντος εγγράφου

Αναμένοντας την απάντησή σας

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Βόλος 11/03/2022

ΠΡΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αρ. Πρωτ. I-322740/11-03-2022

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

  1. Του σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ» με έδρα το Βόλο, οδός Α. Γαζή και όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

2 Της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» με έδρα το Βόλο, οδός Α. Γαζή αρ. 216 και όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Για την αναθεώρηση – ανάκληση

Της με αρ.  με αρ. 138/2022 (ΑΠ 0-31196/2.3.2022) Απόφασης ΡΑΕ (ΑΔΑ : 9ΗΝΧΙΔΞ-ΥΘ8)

 

—————

  • Στην προσβαλλόμενη απόφαση αναφέρεται εκτός των άλλων, ότι «[«Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις]»

 Ωστόσο η αναφορά αυτή είναι αναληθής, δοθέντος ότι εμείς οι αιτούντες είχαμε υποβάλλει στις 04/10/2021 ένσταση προς τη ΡΑΕ η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου Ι 310691/5-10-2021και η οποία ουδέποτε απαντήθηκε (επισυνάπτεται).

Η ένσταση αυτή συνοδεύονταν από τα καταστατικά των φορέων προς επίρρωση του έννομου συμφέροντος.

 

  • Επιπλέον των λόγων που αναφέρονται στην προηγούμενη ένστασή μας επισημαίνουμε τα εξής:
  • Η Απόφαση 138/2022 για έγκριση κατασκευής του πλωτού, θαλάσσιου FSRU, εντός του Παγασητικού κόλπου ελήφθη κατά παράβαση του εθνικού και κοινοτικού  νομικού πλαισίου, το οποίο αφορά τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.

 

Με το Ν. 4546/2018 η Ελλάδα ενσωμάτωσε στην εθνική νομοθεσία την Οδηγία 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό».  Η Οδηγία  ορίζει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα έπρεπε να έχουν θεσπίσει θαλάσσια χωροταξικά σχέδια το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2021.

Η Ελλάδα όχι μόνον είναι  μεταξύ των χωρών της ΕΕ που δεν τήρησαν την προθεσμία αυτή, αλλά και υπολείπεται κατά πολύ της επίτευξης του στόχου. Με δεδομένο, όμως, ότι το θεσμικό πλαίσιο για τον  θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό αποτελεί νόμο του κράτους, έστω κι αν δεν έχουν ακόμη εκπονηθεί τα προβλεπόμενα χωροταξικά σχέδια, και ότι ούτε το Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας ούτε κάποιο ρυθμιστικό ή χωροταξικό ή άλλο αντίστοιχο προγραμματικό σχέδιο προβλέπει ότι η περιοχή του λιμένος του Βόλου προορίζεται για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας, θεωρούμε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει η χωροθέτηση του πλωτού σταθμού FSRU και το όλο επιχειρηματικό σχέδιο. Και τούτο γιατί, κατά πάγια νομολογία του ΣτΕ, δεν επιτρέπεται η έκδοση πράξεων με τις οποίες εγκρίνονται περιβαλλοντικοί όροι, χωρίς  η καταρχήν εγκατάσταση του έργου ή της δραστηριότητας σε ορισμένη θέση να συνιστά υλοποίηση ήδη εγκεκριμένου σχεδίου, ώστε να διασφαλίζεται η συνταγματική επιταγή της βιώσιμης ανάπτυξης και της αειφορίας.

  • Τα θέματα ασφάλειας, τα οποία φέρεται να έχουν αξιολογηθεί από την Αρχή Σας, συνδέονται αναπόσπαστα και με την χωροθέτηση της συγκεκριμένης εγκατάστασης και δραστηριοποίησης και της προηγούμενης περιβαλλοντικής εκτίμησης.
  • Η εκτίμηση σας ότι δεν ενέχονται σοβαροί «περιβαλλοντικοί κίνδυνοι από την δραστηριότητα» είναι απόλυτα εσφαλμένη και αβάσιμη, δεν φαίνεται δε να στηρίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία
  • Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με την ΥΑ Φ31/24512/1858/03.05/1976 (ΦΕΚ 652/Β/1976 το όρος Πήλιο έχει αναγνωριστεί ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ενώ ήδη το Συμβούλιο της Επικρατείας στο παρελθόν, έχει αναγνωρίσει ότι ο Παγασητικός Κόλπος ως κλειστό θαλάσσιο οικοσύστημα χρήζει ιδιαίτερης προστασίας.

Για τους λόγους αυτούς

και με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος μας

Ζητούμε

Να γίνει δεκτή η παρούσα Αίτηση Αναθεώρησης Να ανακαλέσετε την με αρ. 138/2022 απόφαση σας.  Να προχωρήσετε σε κάθε νόμιμη ενέργεια.