Βόλος 18/07/2022

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε στο αρχείο την εμπεριστατωμένη καταγγελία της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας Μαγνησίας (ΠΠΜ) των 22 σελίδων και των 37 συνημμένων, σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση στην πόλη του Βόλου και την καύση σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ, η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου με επιστολή του Προέδρου της Dolors Montserrat, προς την ΠΠΜ, μας ενημερώνει ότι «η Επιτροπή Αναφορών έχει αρχίσει να εξετάζει την αναφορά» και «θεωρεί την αναφορά παραδεκτή δεδομένου ότι το αντικείμενό της εμπίπτει στο πεδίο δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». Στη συνέχεια η Επιτροπή Αναφορών ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (σ.σ. ναι αυτή που έθεσε την καταγγελία μας στο αρχείο) να διεξαγάγει προκαταρκτική έρευνα  σχετικά με τις διάφορες πλευρές του προβλήματος βάσει των πληροφοριών που έχουμε υποβάλει. Η Επιτροπή θα συνεχίσει την εξέταση της αναφοράς μας μόλις λάβει τις απαιτούμενες πληροφορίες. Η Επιτροπή πιστεύει εξάλλου ότι τα θέματα που θίγουμε στην αναφορά μας πρέπει να υποβληθούν επίσης στην επιτροπή Περιβάλλοντος (ENVI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πεδίο αρμοδιότητας της οποίας εμπίπτει, και αποφάσισε συνεπώς να τη διαβιβάσει στην εν λόγω επιτροπή για ενημέρωση. Στην επιστολή αναφέρεται επίσης ότι η ΕΕ θεωρεί ότι ο καθαρός αέρας είναι απαραίτητος για την υγεία μας και για την υγεία του περιβάλλοντος. Για τον σκοπό αυτό, καθορίζει πρότυπα για την αποφυγή της συσσώρευσης υπερβολικών συγκεντρώσεων ρύπανσης. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η ΕΕ αναθεωρεί τα εν λόγω πρότυπα, ώστε να τα ευθυγραμμίσει στενότερα με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (οι τελευταίες κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ για την ποιότητα του αέρα δημοσιεύθηκαν στις 22 Σεπτεμβρίου 2021). Η ΕΕ αποσκοπεί επίσης στη βελτίωση της συνολικής νομοθεσίας της ΕΕ, συνεχίζει η επιστολή, για καθαρό αέρα (οδηγίες για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα), προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η νομοθεσία της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα με σκοπό την αποφυγή, την πρόληψη ή τη μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, σύμφωνα με τη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για μηδενική ρύπανση. Η δημόσια διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί από τα μέσα Δεκεμβρίου 2021 και η έγκριση αναμένεται για το τρίτο τρίμηνο του 2022. Τέλος η Επιτροπή Αναφορών θα ενημερώσει έγκαιρα την ΠΠΜ ως προς οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια σχετικά με την αναφορά μας.