Συνήγορος του Πολίτη:

Περίληψη Πορίσματος

Η διαχείριση της παράκτιας ζώνης

O Συνήγορος του Πολίτη στην έκθεση αυτή, αναδεικνύει τα προβλήματα

κακοδιοίκησης που αφορούν στην παράκτια ζώνη και σχετίζονται κυρίως, με την μη

τήρηση των διαδικασιών και συγκεκριμένα, των προθεσμιών κατά την οριοθέτηση

αιγιαλού-παραλίας-παλαιού αιγιαλού, τη διαχείριση και εκμετάλλευση της παράκτιας

ζώνης και τέλος, την περιβαλλοντική προστασία της.

Η έκθεση παρουσιάζει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τη χάραξη των οριογραμμών

αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού και τις δυσλειτουργίες που εμφανίζονται,

κατά την εφαρμογή του, ιδίως, ως συνέπεια της απροθυμίας των υπηρεσιών να

συνεργασθούν, της ανεπαρκούς εξειδίκευσης του τεχνικού προσωπικού ή ακόμη και

των πρόσφατων διαδικασιών τακτοποίησης αυθαιρέτων, με αναμονή εκδίκασης των

ενστάσεων από τις αρμόδιες επιτροπές.

Η αξιοποίηση της ζώνης αιγιαλού και παραλίας με την προσωρινή ή μακροχρόνια

παραχώρηση της χρήσης τους, καθώς και του τμήματός της που περιλαμβάνει τη

χερσαία ζώνη λιμένα, αποτελούν τη σημαντικότερη μορφή αξιοποίησης της ζώνης

αιγιαλού και παραλίας, αλλά είναι παράλληλα ένα από τα θέματα που θίγονται, κατά

κόρον, στις αναφορές των πολιτών που προσφεύγουν στον Συνήγορο του Πολίτη. Οι

καταγγελίες αυτές αφορούν κυρίως σε κατάληψη του χώρου, χωρίς σύννομη

παραχώρηση, ή καθ’ υπέρβαση των όρων παραχώρησης.

Τέλος, η έκθεση παρουσιάζει τα ζητήματα της περιβαλλοντικής προστασίας της

παράκτιας ζώνης η οποία παρεμποδίζεται από την καθυστέρηση διαδικασιών

καθορισμού αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού, ή και λόγω έργων, τα οποία θα

υλοποιούνταν ή είχαν ήδη υλοποιηθεί, μετά τον καθορισμό.

Ο Συνήγορος του Πολίτη καταγράφει επιγραμματικά τις διαπιστώσεις του σχετικά με

τα προβλήματα της διοικητικής δράσης και πρακτικής. Επίσης, καταθέτει σειρά

προτάσεων, οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν με ευχέρεια και να μεταβάλουν σε

σημαντικό βαθμό, τόσο τη λειτουργία της ‘ιοίκησης, όσο και την περιβαλλοντική

προστασία της παράκτιας ζώνης, δημιουργώντας ένα καθεστώς ασφάλειας δικαίου

στη συνείδηση των πολιτών.