Δελτίο Τύπου

Ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει την ανησυχία του για την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων και τη νέα καταδίκη της χώρας από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με αφορμή σοβαρά προβλήματα στην υφιστάμενη διαχείριση απορριμμάτων σε διάφορες περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα μάλιστα στις πιο τουριστικές περιοχές όπως η Ερμιονίδα στην Πελοποννήσο, ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει την ανησυχία του για αυτό το σημαντικότατο κοινωνικό και περιβαλλοντικό ζήτημα. Παρά τη δέσμευση των αρμόδιων αρχών για την κατάργηση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) -μετά την καταδίκη της χώρας από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)- αρκετοί ΧΑΔΑ εξακολουθούν να παραμένουν σε λειτουργία, γεγονός που είχε ως συνέπεια τη νέα παραπομπή της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ΔΕΕ τον περασμένο Νοέμβριο. Πρόσφατα δε υπήρξε νέα καταδίκη της χώρας μας από το ΔΕΕ για τον ΧΥΤΑ Ζακύνθου (17-07-2014).

Αδυνατώντας να επιλύσει το γενικότερο ζήτημα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων λόγω της μακροχρόνιας καθυστέρησης αφενός στην υλοποίηση των έργων των εγκεκριμένων Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) και αφετέρου στην εξυγίανση και αποκατάσταση των υφιστάμενων ΧΑΔΑ, η Πολιτεία στρέφεται σε προσωρινές λύσεις διαχείρισης, όπως η δεματοποίηση και η προσωρινή αποθήκευση. Πρόσφατες αναφορές που υποβλήθηκαν στην Ανεξάρτητη Αρχή καταδεικνύουν τα προβλήματα της πρακτικής που ακολουθείται. Έχει τεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες το ζήτημα της αποτελεσματικότητας των έργων αυτών, εκφράζοντας την άποψη ότι δεν διαφαίνεται έστω και προσωρινή επίλυση του προβλήματος. Ειδικότερα, ο Συνήγορος επεσήμανε ότι:

  • Δεν διασφαλίζεται ότι ο εκάστοτε προσωρινός χώρος δεματοποίησης – αποθήκευσης δεν θα μετατραπεί σε νέο ΧΑΔΑ, δεδομένου ότι σε πολλές περιοχές δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία της εκπόνησης των μελετών, της επιλογής του χώρου, της δημοπράτησης, της κατασκευής και της αποδοτικής λειτουργίας των έργων του εκάστοτε ΠΕΣΔΑ.
  • Ένας χώρος προσωρινής αποθήκευσης δεν παύει να χρήζει αναγκαίων υποδομών, («γηπέδο», εγκαταστάσεις διαχείρισης στραγγισμάτων και βιοαερίου).
  • Η δεματοποίηση – προσωρινή αποθήκευση αποτελεί συνοδό ενδιάμεσο έργο στην ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων, πριν από την τελική διάθεση. Συνεπώς, τα εν λόγω έργα δε συνιστούν από μόνα τους έργα υποκατάστασης των ΧΑΔΑ, καθώς προϋποθέτουν ύπαρξη τελικού αποδέκτη ή άλλου τρόπου τελικής διάθεσης.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η αναποτελεσματικότητα των παραπάνω προσωρινών λύσεων διαχείρισης δημιούργησε σε συγκεκριμένους δήμους σοβαρό πρόβλημα συσσώρευσης και αδυναμίας διαχείρισης των παραγόμενων απορριμμάτων. Στις περιπτώσεις αυτές η Πολιτεία επέλεξε, ως λύση, τη διάθεση των απορριμμάτων των δήμων αυτών στο ΧΥΤΑ Φυλής γεγονός το οποίο, σε βάθος χρόνου θα επιφέρει τον κορεσμό του χώρου και θα οδηγήσει σε ακύρωση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Αττικής. Ας σημειωθεί ότι παράλληλα το κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων από άλλες περιφέρειες στην Αττική είναι σημαντικό.