Βόλος 11/03/2022

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Νέα ένσταση προς τη ΡΑΕ απέστειλαν το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) και η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας (ΠΠΜ) σχετικά με την άδεια που έδωσε πρόσφατα η ΡΑΕ για κατασκευή εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο λιμάνι του Βόλου. Σημειώνεται ότι προηγούμενη ένσταση των ίδιων φορέων από 4 Οκτωβρίου 2021 ουδέποτε απαντήθηκε και αντίθετα η ΡΑΕ στην απόφασή της αναφέρει αναληθώς ότι «…δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις»

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Του σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ» με έδρα το Βόλο, οδός Α. Γαζή και όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» με έδρα το Βόλο, οδός Α. Γαζή αρ. 216 και όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Για την αναθεώρηση – ανάκληση

Της με αρ.  με αρ. 138/2022 (ΑΠ 0-31196/2.3.2022) Απόφασης ΡΑΕ (ΑΔΑ : 9ΗΝΧΙΔΞ-ΥΘ8)
—————

Στην προσβαλλόμενη απόφαση αναφέρεται εκτός των άλλων, ότι «[«Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις]»

 Ωστόσο η αναφορά αυτή είναι αναληθής, δοθέντος ότι εμείς οι αιτούντες είχαμε υποβάλλει στις 04/10/2021 ένσταση προς τη ΡΑΕ η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου Ι 310691/5-10-2021και η οποία ουδέποτε απαντήθηκε (επισυνάπτεται).

Η ένσταση αυτή συνοδεύονταν από τα καταστατικά των φορέων προς επίρρωση του έννομου συμφέροντος.

Επιπλέον των λόγων που αναφέρονται στην προηγούμενη ένστασή μας επισημαίνουμε τα εξής:

Η Απόφαση 138/2022 για έγκριση κατασκευής του πλωτού, θαλάσσιου FSRU, εντός του Παγασητικού κόλπου ελήφθη κατά παράβαση του εθνικού και κοινοτικού  νομικού πλαισίου, το οποίο αφορά τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.

Με το Ν. 4546/2018 η Ελλάδα ενσωμάτωσε στην εθνική νομοθεσία την Οδηγία 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό».  Η Οδηγία  ορίζει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα έπρεπε να έχουν θεσπίσει θαλάσσια χωροταξικά σχέδια το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2021.

Η Ελλάδα όχι μόνον είναι  μεταξύ των χωρών της ΕΕ που δεν τήρησαν την προθεσμία αυτή, αλλά και υπολείπεται κατά πολύ της επίτευξης του στόχου. Με δεδομένο, όμως, ότι το θεσμικό πλαίσιο για τον  θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό αποτελεί νόμο του κράτους, έστω κι αν δεν έχουν ακόμη εκπονηθεί τα προβλεπόμενα χωροταξικά σχέδια, και ότι ούτε το Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας ούτε κάποιο ρυθμιστικό ή χωροταξικό ή άλλο αντίστοιχο προγραμματικό σχέδιο προβλέπει ότι η περιοχή του λιμένος του Βόλου προορίζεται για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας, θεωρούμε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει η χωροθέτηση του πλωτού σταθμού FSRU και το όλο επιχειρηματικό σχέδιο. Και τούτο γιατί, κατά πάγια νομολογία του ΣτΕ, δεν επιτρέπεται η έκδοση πράξεων με τις οποίες εγκρίνονται περιβαλλοντικοί όροι, χωρίς  η καταρχήν εγκατάσταση του έργου ή της δραστηριότητας σε ορισμένη θέση να συνιστά υλοποίηση ήδη εγκεκριμένου σχεδίου, ώστε να διασφαλίζεται η συνταγματική επιταγή της βιώσιμης ανάπτυξης και της αειφορίας.

Τα θέματα ασφάλειας, τα οποία φέρεται να έχουν αξιολογηθεί από την Αρχή Σας, συνδέονται αναπόσπαστα και με την χωροθέτηση της συγκεκριμένης εγκατάστασης και δραστηριοποίησης και της προηγούμενης περιβαλλοντικής εκτίμησης.

Η εκτίμηση σας ότι δεν ενέχονται σοβαροί «περιβαλλοντικοί κίνδυνοι από την δραστηριότητα» είναι απόλυτα εσφαλμένη και αβάσιμη, δεν φαίνεται δε να στηρίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία

Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με την ΥΑ Φ31/24512/1858/03.05/1976 (ΦΕΚ 652/Β/1976 το όρος Πήλιο έχει αναγνωριστεί ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ενώ ήδη το Συμβούλιο της Επικρατείας στο παρελθόν, έχει αναγνωρίσει ότι ο Παγασητικός Κόλπος ως κλειστό θαλάσσιο οικοσύστημα χρήζει ιδιαίτερης προστασίας.

Για τους λόγους αυτούς και με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος μας
Ζητούμε
Να γίνει δεκτή η παρούσα Αίτηση Αναθεώρησης Να ανακαλέσετε την με αρ. 138/2022 απόφαση σας.  Να προχωρήσετε σε κάθε νόμιμη ενέργεια.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΔΟΙΚΟ

Η Επταμελή  Γραμματεία