ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                    ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Γαζή 216, 382.22-Βόλος

τηλ.&φαξ 24210-38387/ 6977-686838

ppmvolos1977@gmail.com/ www.oikoen .gr

       Βόλος 10/10/2015                                                                   περ.45p/15/1617π

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

Η μονάδα παρασκευής βιοντίζελ και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που προγραμματίζεται στην Α΄ ΒΙΠΕ Βόλου, έχει τα εξής γενικά χαρακτηριστικά:

Παραγωγή 120 τόνων biodiesel ημερησίως και ένα ηλεκτροπαραγωγό σταθμό ισχύος 1 MW, για διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας. Πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοκαυσίμου θα είναι τα χρησιμοποιημένα τηγανέλαια και φυσικά φυτικά έλαια διαφόρων ειδών, ακόμα και εισαγόμενα. Σύμφωνα με σχετική οδηγία της Ε.Ε. το βιοντίζελ πρέπει να αναμιγνύεται με το πετρέλαιο κίνησης σε αναλογία 2%. Σύμφωνα με τη ΜΠΕ θα δημιουργηθούν 14 θέσεις εργασίας.

Σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης της μονάδας βιοντίζελ η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας (ΠΠΜ) έχει να παρατηρήσει τα εξής:

1) Η ΠΠΜ τοποθετείται θετικά στην κατασκευή και λειτουργία της μονάδας αυτής με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

2) Τα απόβλητα της μονάδας, που είναι 1 τόνος στερεά/ημέρα, σύμφωνα με το ΤΕΕ Μαγνησίας, περιέχουν τοξικές ουσίες ακρυλαμίδιο, και βαρέα μέταλλα (κάδμιο, μόλυβδο, αρσενικό, υδράργυρο). Επομένως δεν πρέπει να διατίθενται στο ΧΥΤΑ προτού υποστούν επεξεργασία. Μπορεί όμως να χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοαερίου και το τελικό κατάλοιπο να διατίθεται σύμφωνα με τη νομοθεσία.

3) Η ποσότητα 500 κιλών ρητινών ανά ημέρα και 50 κιλών σαπώνων μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοαερίου.

4) Η παραγόμενη ως παραπροϊόν γλυκερίνη είναι 13.000τόνοι/έτος. Επειδή αμφιβάλουμε για τη δυνατότητα διάθεσής τόσο μεγάλης ποσότητας στο εμπόριο, μπορεί να χρησιμοποιείται επίσης για την παραγωγή βιοαερίου.

5) Διαφωνούμε με τη διάθεση των 700 κιλών την ημέρα «νερού» στο βιολογικό καθαρισμό. Είναι απαραίτητο να υφίσταται προηγουμένως κατάλληλη επεξεργασία.

6) Θεωρούμε απαραίτητο το συνεχή έλεγχο των αερίων που θα εκλύονται από τη βιομηχανία με καταγραφικά.

7) Θεωρούμε απαραίτητο να γίνονται τακτικές και έκτακτες χημικές αναλύσεις στις χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες και στα παραγόμενα απόβλητα.

Τέλος θα είναι θετικό η δημιουργία  αξιόπιστου δικτύου στη περιοχή μας, συλλογής των αποβλήτων ελαίων, για την προστασία του περιβάλλοντος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Γιάννης Γερόπουλος                                   Κώστας Βολιώτης