Βόλος 05/10/2021
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την έκφραση αντιρρήσεων (ένσταση) υπέβαλαν το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) και η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), σχετικά με τη μονάδα υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που πρόκειται να εγκατασταθεί στο λιμάνι του Βόλου. Στην ένσταση αναφέρεται το έννομο συμφέρων των ενιστάμενων για την υποβολή της ένστασης και τους λόγους για τους οποίους δεν έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες αδειοδότησης. Συγκεκριμένα δεν υπήρξε εμπρόθεσμη ανακοίνωση της αίτησης για την αδειοδότηση και το γεγονός ότι δεν ανακοινώθηκαν τα βασικά σημεία αυτής και ιδίως:
* σύντομη περιγραφή της αιτούμενης αδειοδότησης
* τη θέση τυχόν εγκαταστάσεων
* περιγραφή του αιτήματος απαλλαγής από την υποχρέωση πρόσβασης σε τρίτους
* περιγραφή του συστήματος απαλλαγής ιδιοκτησιακού διαχωρισμού
Ιδιαιτέρως για τις δύο πρώτες περιπτώσεις, θα έπρεπε το ενδιαφερόμενο κοινό, αυτό που θεμελιώνει έννομο συμφέρον, να μπορεί εγκαίρως να λαμβάνει γνώση των ακριβών και αναγκαίων πληροφοριών που έχουν σχέση με την πιθανή μελλοντική λειτουργία μιας τέτοιας βιομηχανικής δραστηριότητας, ώστε να είναι σε θέση να διαβουλευθεί επιτυχώς. Επίσης η καθυστέρηση – πέραν των προβλεπόμενων 15 ημερών- της ανακοίνωσης, αλλά και οι παραλήψεις απαραίτητων πληροφοριών από αυτή είναι ουσιώδεις λόγοι υποβολής αντιρρήσεων.
Με τον τρόπο που η ΡΑΕ ανακοίνωσε την αίτηση,  παραβίασε κατά 10 ημέρες τα οριζόμενα ρητά χρονικά πλαίσια  και έθεσε εμπόδια στην απρόσκοπτη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση του κοινού.Αυτό, επιπλέον, παραβιάζει την σύμβαση του  Άαρχους.