Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας, ενόψει του αυριανού Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, επιθυμεί να επισημάνει τα εξής:      

Οι όροι και οι περιορισμοί που έθεσε στην απόφαση 183/25-7-2013 της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την ΑΓΕΤ ήταν 16 και μπορούν να χωριστούν σε 3 ομάδες:

 

Α’ ομάδα (1ος όρος)

«Η  μονάδα να σχεδιαστεί να κατασκευαστεί, να εξοπλιστεί και να λειτουργεί κατά τρόπον ώστε η θερμοκρασία των αερίων που εκλύονται κατά τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων (αποβλήτων) να αυξάνεται με ελεγχόμενο και ομοιογενή τρόπο , ακόμη και υπό τις δυσμενέστερες συνθήκες ,  τουλάχιστον στους 850°C  επί τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα».

Παρατηρήσεις: Ο όρος αυτός αναγνωρίζει την ανάγκη νέου σχεδιασμού, ειδικής κατασκευής και νέου εξοπλισμού του εργοστασίου για την συγκεκριμένη καύση.

Η αναφορά στην θερμοκρασία των 850ο C δεν είναι σωστή, αλλά το ορθό είναι 1100ο C και με απαραίτητη προϋπόθεση, η ψύξη των απαερίων να γίνεται κάτω από 400ο C  και να επιτυγχάνεται εντός το πολύ 3 sec(!!!), πριν αυτά διαφύγουν στην ατμόσφαιρα. Τις προδιαγραφές αυτές δεν διαθέτει το εργοστάσιο, όπως έδειξε εργασία ομάδας επιστημόνων από το Ε.Μ.Π. για λογαριασμό του σωματείου εργαζομένων της ΑΓΕΤ το 2008. Το ίδιο υποστήριξε και το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας το 2009.

            Εάν δεν τηρηθούν αυστηρά οι δύο αυτές τεχνικές προδιαγραφές οι ιδιαίτερα καρκινογόνοι ρύποι, όπως είναι οι διοξίνες, τα φουράνια κλπ. διαχέονται ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία.

Β’ ομάδα (2ος,8ος,9ος και 12ος όρος)

Οι όροι αυτοί (βλέπε επισυναπτόμενο) αφορούν τη διαδικασία ελέγχου της λειτουργίας και της ποιότητας καύσης. Είναι όροι που για να τηρηθούν απαιτούνται συνεχείς μετρήσεις, δηλαδή on-line μετρήσεις. Η μέχρι σήμερα Αποφάσεις προβλέπουν μόνο 8 ετήσιους ελέγχους, κατόπιν επίσκεψης τεχνικού κλιμακίου στο εργοστάσιο.

Παρατηρήσεις: Οι 8 μετρήσεις το χρόνο όχι μόνο είναι ελάχιστες, αλλά και η ίδια η διαδικασία είναι διάτρητη. Έτσι δεν εξασφαλίζεται η φερεγγυότητα που απαιτεί η νομοθεσία ώστε να διασφαλίζεται η υγεία των κατοίκων.

Ακόμη και αν δεχτούμε ότι ο μέγιστος χρόνος των 60 ωρών ετήσιας υπέρβασης δεν θα ξεπεραστεί, ο χρόνος αυτός είναι αρκετός για να βλάψει ανεπανόρθωτα την υγεία ανυπολόγιστου αριθμού κατοίκων.

Το βέβαιο είναι ότι οι υπερβάσεις που θα γίνονται, με την υπάρχουσα τεχνολογία της ΑΓΕΤ, θα είναι συνεχείς και θα περνούν απαρατήρητες από τα ανύπαρκτα συστήματα αυτόματης καταγραφής ρύπων που θα ήταν απαραίτητα.

Συγκεκριμένα απαιτούνται νέας τεχνολογίας υβριδικά φίλτρα σε κάθε καμινάδα. Τέτοια φίλτρα έπρεπε να έχουν εγκατασταθεί μέχρι τα τέλη του 2014. Ρωτάμε δημόσια: Η ΑΓΕΤ έχει συμμορφωθεί με την απαίτηση αυτή;

Όμως ακόμη και αν εγκατασταθούν υβριδικά φίλτρα οι μετρήσεις διοξινών και φουρανίων δεν καταγράφονται. Μόνο με δείγματα και κατόπιν εργαστηριακών ελέγχων γίνεται διάγνωση του αποτελέσματος, μετά δηλαδή από πολλές εβδομάδες και ενώ η ζημιά θα έχει ήδη γίνει σε άγνωστο βαθμό.

Τέλος πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι ότι ο πτητικός υδράργυρος και το θάλειο διαφεύγουν εύκολα χωρίς να γίνονται αντιληπτά.

Τέλος μάθαμε πρόσφατα ότι τα καταγραφικά της εταιρείας δεν λειτουργούσαν από το 2011!!! Ποια αξιοπιστία λοιπόν μπορούν να έχουν οι πολίτες σε ένα τέτοιο κράτος;


Γ’ ομάδα (6ος,14ος, και 15ος όρος)

Πρόκειται για όρους που προδιαγράφουν την ποιότητα των καυσίμων που εισέρχονται στο εργοστάσιο. Το κυρίαρχο και ανησυχητικό είναι ότι ο έλεγχος της ποιότητας και κυρίως η περιεκτικότητα του χλωρίου αυτών (κάτω του 1%) ανατίθεται στα εργαστήρια της ίδιας της ΑΓΕΤ!!! Για το λόγο αυτό οι πολίτες δεν μπορούν να εφησυχάζουν, αφού είναι ισχυρό το κίνητρο για κέρδος από την καύση φθηνότερων και ακατάλληλων καυσίμων αυτού του είδους. Εξάλλου η μέχρι σήμερα πολιτεία της εταιρείας δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. Απαιτούνται προδιαγραφές που θα πιστοποιούνται από ανεξάρτητες κρατικές αρχές και όχι από τα εργοστάσια διαλογής πλαστικών ή τα εργαστήρια των βιομηχανιών που θα τα κάψουν.

Για τους παραπάνω λόγους η έγκριση που δόθηκε το 2013 πρέπει να ανακληθεί. Εάν αυτό δεν γίνει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και την Περιφέρειας Θεσσαλίας, θα το επιβάλλουν οι κάτοικοι με αγώνες, καθώς πρόκειται για ζήτημα ζωής ή θανάτου .

Σημείωση: Επιτέλους, όλοι οι βουλευτές του νομού Μαγνησίας πρέπει να ενεργήσουν, χωρίς ταλαντεύσεις, για την απόκρουση του κινδύνου στους πολίτες. Πάνω από όλα είναι η δημόσια υγεία η οποία απειλείται.