ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σε καθεστώς προστασίας η λίμνη της Καστοριάς

Στο Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπει τον χαρακτηρισμό της περιοχής της λίμνης Καστοριάς ως περιοχή προστασίας της φύσης και την ίδρυση φορέα διαχείρισής της.

Σκοπός του σχεδίου Π.Δ. είναι η προστασία, η διατήρηση της φύσης και του τοπίου ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου του υγροβιότοπου της λίμνης Καστοριάς και της ευρύτερης περιοχής της με το χαρακτηρισμό, ως περιοχής Προστασίας της Φύσης σύμφωνα με τα κριτήρια.

Ειδικότερα, με το σχέδιο ΠΔ επιδιώκεται:

«1. Η προστασία και διατήρηση του λιμναίου και χερσαίου περιβάλλοντος της περιοχής της λίμνης Καστοριάς, όπου καταγράφονται σημαντικοί οικότοποι καθώς επίσης και οικότοποι προτεραιότητας σύμφωνα με την Οδηγία 92/43 Ε.Ο.Κ.

2. Η διατήρηση των υφισταμένων ενδιαιτημάτων ορνιθοπανίδας και η προστασία σπανίων και απειλούμενων ειδών που φωλιάζουν στην περιοχή της λίμνης Καστοριάς.

3. Η διατήρηση της φυσικότητας και της αντιπροσωπευτικότητας της λίμνης Καστοριάς.

4. Η διαχείριση του προστατευτέου αντικειμένου με γνώμονα την πολυδιάστατη σχέση μεταξύ ειδών – οικοτόπων – τοπίου (φυδικό και ανθρωπογενές).

5. Η οργάνωση – διαχείριση – ανάδειξη των φυσικών πόρων, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και εν γένει την τοπική και περιφερειακή βιώσιμη ανάπτυξη.

6. Η οργάνωση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω, της ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων και ιδιαίτερα των υδατικών πόρων της περιοχής, με έμφαση, στην εφαρμογή των αρχών, της περιβαλλοντικής κατεύθυνσης στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς όπως του λιμναίου προϊστορικού οικισμού του Δισπηλιού και όλων των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων, καθώς και στην ανάπτυξη υποδομών παραγωγής ενέργειας, φιλικών προς το περιβάλλον.

7. Η περιβαλλοντική ενημέρωση, εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των χρηστών, των φορέων και κατοίκων της άμεσης και ευρύτερης περιοχής».

Με το διάταγμα συστήνεται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης της Περιοχής Προστασίας της Φύσης Υγρότοπου Λίμνης Καστοριάς» με σκοπό την αποτελεσματική προστασία, διατήρηση και διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής της λίμνης Καστοριάς. Ο νέος φορέας θα προκαλέσει στον κρατικό προϋπολογισμό επιβάρυνση 50.000 ευρώ και την δημιουργία του, ενώ για την λειτουργία του προβλέπονται δαπάνες ύψους 235.952 ευρώ ετησίως.

Όπως προβλέπει το διάταγμα ο φορέας διαχείρισης θα χορηγεί άδειες για: 1) επιστημονική έρευνα εντός των ορίων της περιοχής προστασίας της φύσης, καθώς και στην περιφερειακή ζώνη προστασίας και 2) ξενάγηση επισκεπτών και διεξαγωγή οικοτουριστικών και εναλλακτικού τουρισμού προγραμμάτων, εντός των ορίων της περιοχής προστασίας της φύσης.

Αναγκαίο είναι να διευκρινιστεί ότι οι άδειες ξενάγησης και έρευνας που χορηγούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς συνεχίζουν και εκδίδονται.