ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Προς:
1.  Όλες τις
Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας καιι Κλιματικής Αλλαγής (YΠΕΚΑ)

2. Εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα

3. Δ/νσεις  ΠΕΧΩ  όλων των Περιφερειών

4. Νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις

(υπηρεσίες περιβάλλοντος)

 

 

Κοινοποίηση:

1.Γραφ. κ. Υφυπουργών ΠΕΚΑ

2. Γραφ. κ. Γενικών Γραμματέων ΥΠΕΚΑ.

3.Γραφ. Ειδικών Γραμματέων ΥΠΕΚΑ

4. Γραφεία κ. Γενικών Διευθυντών ΥΠΕΚΑ

ΘΕΜΑ :Πρόσβαση των πολιτών στην περιβαλλοντική πληροφορία.

Σας υπενθυμίζουμε ότι το δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών σε πληροφορίες σχετικές με το περιβάλλον, που αποτελεί ουσιαστική παράμετρο της συμμετοχής τους στην πολιτική και διοικητική διαδικασία, ρυθμίζεται από το διεθνές και  κοινοτικό δίκαιο και η εφαρμογή του αποτελεί υποχρέωση της χώρας. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η  Σύμβαση Aarhus «για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα», η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2001 και ο ένας της πυλώνας  αφορά τις διατάξεις που σχετίζονται με την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στην περιβαλλοντική πληροφορία,.

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα επικύρωσε  συνολικά τη Σύμβαση στις 17 Φεβρουαρίου 2005 (απόφαση 2005/370/ΕΚ)και η Ελλάδα την κύρωσε τον Δεκέμβριο 2005 με το Ν. 3422/2005, που ψηφίστηκε ομόφωνα από την Βουλή των Ελλήνων. (ΦΕΚ Α΄303/2005). Σύμφωνα με τη Σύμβαση, η πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στην κατάσταση του περιβάλλοντος, καθώς και σε δραστηριότητες ή μέτρα που έχουν επωφελείς ή δυσμενείς συνέπειες για το περιβάλλον, αποτελεί δικαίωμα  για τον κάθε πολίτη της χώρας, ανεξαρτήτως ιθαγένειας και χωρίς την υποχρέωση επίκλησης έννομου συμφέροντος.

Η Σύμβαση δεν αποτελεί μόνο μια περιβαλλοντική συνθήκη· αποτελεί, κυρίως, μια συνθήκη που αφορά στην υπευθυνότητα, τη διαφάνεια και την ευαισθητοποίηση της εκάστοτε κυβέρνησης σε θέματα περιβάλλοντος.

Η Ε.Ε. στα πλαίσια της εφαρμογής  από τα Κράτη Μέλη των διατάξεων  του πρώτου πυλώνα της Σύμβασης  Aarhus  εξέδωσε την Οδηγία 2003/4 που αφορά την πρόσβαση του κοινού στην περιβαλλοντική πληροφόρηση την οποία η Ελλάδα   ενσωμάτωσε  με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ ‘αριθμ. Η.Π. 11764/653/2006 (ΦΕΚ 327Β/06) .

Βάσει της Κ.Υ.Α αυτής ,κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα ύστερα από γραπτή αίτησή του στις δημόσιες αρχές να λαμβάνει γνώση ή/και να ζητά τη χορήγηση πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον χωρίς να επικαλείται την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος.

Οι δημόσιες αρχές με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην εν λόγω ΚΥΑ εξαιρέσεων(άρθρο 4) και λαμβάνοντας υπόψη τυχόν προθεσμίες που θέτει ο αιτών υποχρεούνται να απαντούν εγγράφως στις αιτήσεις και να παρέχουν τις αιτούμενες πληροφορίες που κατέχονται από τις ίδιες ή για λογαριασμό τους μέσα στις καθοριζόμενες από την ως άνω ΚΥΑ προθεσμίες (άρθρο 3).

Επί πλέον προβλέπεται  το δικαίωμα ένδικης προστασίας του αιτούντος (άρθρο 6) με δυνατότητα προσφυγής του σε διοικητική ή δικαστική διαδικασία   σε περίπτωση που θεωρεί ότι η δημόσια αρχή  αγνόησε την αίτησή του λόγω παρέλευσης των προθεσμιών ή απέρριψε την αίτησή του αδικαιολόγητα ή απάντησε πλημμελώς κ.λ.π.

Στην ίδια  ΚΥΑ (άρθρο 7) προβλέπεται επίσης η διάδοση των περιβαλλοντικών πληροφοριών. Οι δημόσιες αρχές οργανώνουν τις περιβαλλοντικές πληροφορίες της αρμοδιότητάς τους που κατέχουν  με σκοπό την συστηματική διάδοσή τους. Οι περιβαλλοντικές  πληροφορίες γίνονται σταδιακά διαθέσιμες σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που είναι εύκολα προσιτές στο κοινό  μέσω δημόσιων δικτύων τηλεπικοινωνιών.

Μετά τα παραπάνω παρακαλούνται όλες οι υπηρεσίες στις οποίες απευθύνεται το παρόν  να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την διευκόλυνση των πολιτών κατά  την αναζήτηση των περιβαλλοντικών πληροφοριών και για την ευχερή πρόσβασή τους σ’ αυτές ,φροντίζοντας για την συνεπή τήρηση των παραπάνω διατάξεων.

H YΠΟΥΡΓΟΣ
Τίνα Μπιρμπίλη