ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ:

Απαγορεύεται η αγκυροβολία πλοίων στην Πάχη Μεγάρων μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Πολίτης κατήγγειλε στην Ανεξάρτητη Αρχή, ότι πλοία και δεξαμενόπλοια αγκυροβολούν για μεγάλο χρονικό διάστημα στη Πάχη Μεγάρων. Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), είχε ήδη αποφανθεί (ΣτΕ 1081/2007,Τμήμα Δ’) ότι στους Κανονισμούς Λιμένος που διέπουν τη θαλάσσια περιοχή της Πάχης Μεγάρων δεν περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικές με τις προϋποθέσεις και τους όρους αγκυροβολίας πλοίων, οι οποίες να προνοούν για την προστασία του περιβάλλοντος του θαλάσσιου χώρου και της γειτονικής χερσαίας ζώνης. Ως εκ τούτου, ανέπεμψε την υπόθεση στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας, προκειμένου να επιβάλει την απαγόρευση της αγκυροβολίας, μέχρι ότου προβεί στη θέσπιση ρύθμισης περί των προϋποθέσεων και όρων αγκυροβολίας. Σε αντίθεση με την παραπάνω απόφαση, το Λιμεναρχείο Ελευσίνας συνέχισε να χορηγεί επαναλαμβανόμενες άδειες παραμονής αγκυροβολημένων δεξαμενόπλοιων, με τη μορφή «προσωρινής άδειας αγκυροβολίας».

Ο Συνήγορος του Πολίτη υπενθύμισε στο Λιμεναρχείο Ελευσίνας την υποχρέωσή του να συμμορφωθεί με τη δικαστική απόφαση, και επανέλαβε ότι είναι ανεπίτρεπτη η συστηματική αγκυροβολία πλοίων, εφόσον δεν έχουν οριστεί ακόμα οι προϋποθέσεις και οι όροι αγκυροβολίας. Επιπρόσθετα, ο Συνήγορος του Πολίτη διευκρίνισε ότι ο όρος «συστηματική» που χρησιμοποιεί το ΣτΕ στην σχετική απόφαση, δεν αναφέρεται σε προσωρινή ή μακροχρόνια αναμονή των αγκυροβολημένων πλοίων στη θάλασσα της Πάχης Μεγάρων, αλλά σε αγκυροβόληση που γίνεται με σταθερό και επαναλαμβανόμενο τρόπο.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας απαγόρευσε την αγκυροβολία όλων των πλοίων στη θαλάσσια περιοχή Πάχης Μεγάρων, μέχρι την έκδοση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα που θα ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις αγκυροβολίας.