ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αλλαγές στη χωροθέτηση αιολικών πάρκων, λόγω «Καλλικράτη»

Αλλαγές και στη χωροθέτηση των αιολικών πάρκων φέρνει ο Καλλικράτης, καθώς ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ανεμογεννητριών σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο καθορίζεται σε επίπεδο πρωτοβάθμιου ΟΤΑ. Το ζήτημα που δημιουργείται, όπως προκύπτει από έγγραφο που απέστειλε σήμερα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είναι ότι συγχωνεύονται Δήμοι με διαφορετικά όρια, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση.

Η ΡΑΕ επικαλείται το παράδειγμα του νέου Δήμου Μονεμβασίας, η εδαφική περιφέρεια του οποίου περιλαμβάνει εκτός από τον υφιστάμενο δήμο Μονεμβασίας και τους δήμους Μολάων, Ζάρακα, Ασωπού και Βοιών. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις στο Δήμο Μονεμβασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 4%, στους δήμους Μολάων, Ζάρακα και Βοιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 8%, ενώ στο δήμο Ασωπούδεν το όριο είναι 5% της έκτασης.

Επίσης στην Κάρυστο, όπου συγχωνεύονται οι Δήμοι Καρύστου, Στυρέων, Μαρμαρίου, και η κοινότητα Καφηρέως ισχύει όριο 8 % με εξαίρεση το δήμο Καρύστου για τον οποίο ορίστηκε μέγιστο ποσοστό 4% λόγω της υψηλής τουριστικής ανάπτυξης.

«Η Ρ.Α.Ε. οφείλει να προβεί έγκαιρα σε εκ νέου υπολογισμό των στοιχείων που απαιτούνται για τον έλεγχο της φέρουσας ικανότητας, προκειμένου να είναι σε θέση να αξιολογήσει οποιαδήποτε αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής σε αιολικούς σταθμούς μετά την 1.1.2011, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβολές που επέρχονται στους Ο.Τ.Α. με το Πρόγραμμα Καλλικράτης», καταλήγει το έγγραφο.

Η Ρ.Α.Ε., κατά τη διαδικασία αξιολόγησης αιτημάτων για χορήγηση άδειας παραγωγής σε αιολικούς σταθμούς και ειδικότερα κατά την εξέταση του κριτηρίου θ’ περί της προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το ν.3468/2006 όπως ισχύει και το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ (ΚΥΑ 49828/12.11.2008 όπως ισχύει), ελέγχει, μεταξύ άλλων, αν με την εγκατάσταση των αιτούμενων ανεμογεννητριών υφίσταται υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας του πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α. στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθούν.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010, προβλέπεται η συγκρότηση νέων πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. από 1.1.2011 (άρθρο 286 του ίδιου νόμου).

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1 του εν λόγω νόμου «Η εδαφική περιφέρεια του κάθε δήμου που συνιστάται με τον παρόντα νόμο αποτελείται από τις εδαφικές περιφέρειες των συνενούμενων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Οι εδαφικές αυτές περιφέρειες αποτελούν τις δημοτικές ενότητες του νέου δήμου και φέρουν το όνομα του πρώην δήμου ή της κοινότητας».

Σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 1 της ΚΥΑ 49828/12.11.2008 «Μέγιστες επιτρεπόμενες πυκνότητες αιολικών εγκαταστάσεων σε επίπεδου πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α.», ορίζονται τα κάτωθι:

– περ. α) «Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. που εμπίπτουν σε Περιοχής Αιολικής Προτεραιότητας (Π.Α.Π.) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 8% της έκτασης ανά Ο.Τ.Α. (άλλως 1,05 τυπικές ανεμογεννήτριες/1000 στρέμματα)»,

– περ. β) «Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις στους Δήμους Μονεμβασίας, Αραχώβης, Καρπενησίου και Καρύστου που χαρακτηρίζονται από υψηλό δείκτη τουριστικής ανάπτυξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 4% της έκτασης ανά Ο.Τ.Α. (άλλως 0,53 τυπικές ανεμογεννήτριες/1000 στρέμματα)» και

– περ. γ) «Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. που εμπίπτουν σε Περιοχής Αιολικής Καταλληλότητας (Π.Α.Κ.) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% της έκτασης ανά Ο.Τ.Α. (άλλως 0,66 τυπικές ανεμογεννήτριες/1000 στρέμματα)».

Σε περίπτωση κατά την οποία με την εφαρμογή του ν.3851/2010, συνενώνονται Ο.Τ.Α. που εμπίπτουν σε περιοχές με κοινό χαρακτηρισμό ως προς τη χωροθέτηση αιολικών σταθμών (δηλ. Π.Α.Π. ή Π.Α.Κ. ή υψηλής τουριστικής ανάπτυξης, κ.λπ.), μπορεί να θεωρηθεί ότι το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις στο νέο ευρύτερο Ο.Τ.Α. είναι αυτό που ορίζεται στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, αντίστοιχα.

Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι με το Πρόγραμμα Καλλικράτης θα συνενωθούν και πρωτοβάθμιοι Ο.Τ.Α, οι οποίοι εμπίπτουν σε περιοχές με διαφορετικό χαρακτηρισμό ως προς τη χωροθέτηση αιολικών σταθμών, όπως για παράδειγμα ο νέος δήμος

Όλοι οι καταργούμενοι δήμοι εμπίπτουν σε Π.Α.Π. με το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών να μην υπερβαίνει το 8%, με εξαίρεση το δήμο Καρύστου για τον οποίο ορίστηκε μέγιστο ποσοστό 4% λόγω της υψηλής τουριστικής ανάπτυξης. Ανάλογα παραδείγματα είναι και οι νέοι δήμοι Διστόμου και Καρπενησίου, όπου οι καταργούμενοι σε αυτούς δήμοι εμπίπτουν σε περιοχές με διαφορετικό χαρακτηρισμό. Η Ρ.Α.Ε. οφείλει να προβεί έγκαιρα σε εκ νέου υπολογισμό των στοιχείων που απαιτούνται για τον έλεγχο της φέρουσας ικανότητας, προκειμένου να είναι σε θέση να αξιολογήσει οποιαδήποτε αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής σε αιολικούς σταθμούς μετά την 1.1.2011, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβολές που επέρχονται στους Ο.Τ.Α. με το Πρόγραμμα Καλλικράτης.