ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος              14/07/2009

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 1003

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχετ. : 1073

Αρ. Φακ. : 3576

Ταχ. Δ/νση : Λαρίσης 215 με Ναυπλίου

Ταχ. Κώδικας : 380 03                                                ΠΡΟΣ : 1) Νομαρχιακό Συμβούλιο

Τ. Θ. : 25 – Βόλος 2                                                                Ν. Μαγνησίας

Πληροφορίες : Σ. Γιαβάση                                                      2) Περιφέρεια Θεσσαλίας

Τηλέφωνο : 2421 – 0 – 92622                                                 Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.

Fax : 2421 – 0 – 92625                                                            Τμήμα Περ/κου & Χωρ/κου Σχ/σμου

ΘΕΜΑ : Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), για την ίδρυση και λειτουργία Ξενοδοχείου πέντε αστέρων (5*), δυναμικότητας 999 κλινών, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρίας “Golfing Developments S.A”, στη θέση Νηες, σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Σούρπης, στο Νομό Μαγνησίας.

 

ΣΧΕΤ. : 1) Ο Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/A/16-10-1986), σχετικός με την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τον Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/Α/25-04-2002) και ισχύει σήμερα.

2) Η Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π. 15393/2332/2002 (Φ.Ε.Κ. 1022/Β/05-08-2002), σχετική με την κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.

3) Η Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π. 11014/703/Φ104/2003 (Φ.Ε.Κ. 332/Β/20-03-2003), σχετική με τις διαδικασίες Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.).

4) Η Κ.Υ.Α. 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/25-10-1990), σχετική με το περιεχόμενο των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.).

5) Η Κ.Υ.Α. 1661/1994 (Φ.Ε.Κ. 786/Β/20-10-1994), σχετική με το περιεχόμενο των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τουριστικών Εγκαταστάσεων.

6) Η Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π. 37111/2021/2003 (Φ.Ε.Κ. 1391/Β/29-09-2003), σχετική με τον καθορισμό τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των έργων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002.

7) Το με αριθμό πρωτ. 2359/23446/10-04-2009 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού & Χωροταξικού Σχεδιασμού, της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ., της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος, ώστε να εκφράσουμε τις απόψεις μας, όπως και στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Μαγνησίας, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά.

8) Το με αριθμό πρωτ. 549/15-04-2009 έγγραφο, του Τμήματος Νομαρχιακού Συμβουλίου, της Δ/νσης Συλλογικών Οργάνων, Ν. Α. Μαγνησίας, σχετικό με τη δημοσιοποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του συγκεκριμένου έργου.

9) Η με αριθμό πρωτ. 4819/13-11-2006 Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση για την ίδρυση και λειτουργία Ξενοδοχείου πέντε αστέρων (5*), δυναμικότητας 999 κλινών με συνοδά έργα μονάδας αφαλάτωσης και βιολογικού καθαρισμού, με την επωνυμία “LAVENDER HILLS RESORT”, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρίας “Golfing Developments S.A”, στη θέση Νηες Σούρπης, σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Σούρπης, Ν. Μαγνησίας, που εκδόθηκε από το Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωροταξικού Σχεδιασμού, της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ., της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω σχετικά, σας γνωρίζουμε τα εξής :

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ξενοδοχείου πέντε αστέρων (5*), δυναμικότητας 999 κλινών, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρίας “Golfing Developments S.A”, στη θέση Νηες, σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Σούρπης, στο Νομό Μαγνησίας, κατατέθηκε στην αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. – Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωροταξικού Σχεδιασμού), προκειμένου να εγκριθούν οι Περιβαλλοντικοί Όροι για την ίδρυση και λειτουργία του.

 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, σύμφωνα με τη διαβιβασθείσα Μ.Π.Ε., θα υλοποιηθούν τα παρακάτω :

 • Τουριστικό Συγκρότημα – Ξενοδοχείο τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων, δυναμικότητας 999 κλινών, πέντε αστέρων (5*), σε ενιαία έκταση 303 στρεμμάτων περίπου, που θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, το οποίο ενδέχεται να επεκταθεί και η δυναμικότητά του να φτάσει τις 1.400 κλίνες. Ειδικότερα, στη σελ. 5.14 της Μ.Π.Ε. αναφέρεται ότι : «Επειδή στο μέλλον ενδέχεται να επεκταθεί η τουριστική ξενοδοχειακή μονάδα, ώστε να υποδέχεται 400 επιπλέον άτομα, 40% αύξηση της δυναμικότητας, θα ασκηθεί μελλοντικά μία επιπλέον ημερήσια ζήτηση σε νερό ύδρευσης 400×0,45=180m3». Επίσης, στην ίδια σελίδα αναφέρεται ότι : «Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός της περιοχής του όρμου των Νηών για το ορατό μέλλον, όπου θα συνυπολογισθούν και άλλα έργα, αναμένεται να φθάσει τους 4.000 κατοίκους». Το εν λόγω γήπεδο βρίσκεται στην περιοχή του όρμου των Νηών, του Δήμου Σούρπης, σε απόσταση περί τα 250m από τη θάλασσα, μεταξύ των οικισμών των Νηών, της Σούρπης και του Πτελεού, και σε απόσταση περίπου 1.100m, 3.200m και 5.500m από τα όριά τους αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, το τουριστικό συγκρότημα θα αποτελείται από:

Ø            333 διώροφα κτίσματα (επιπλωμένα διαμερίσματα), το καθένα από τα οποία θα έχει κάλυψη 99,7m2 και δόμηση 158m2, που οργανώνονται σε δύο γειτονιές, την ανατολική και τη δυτική, με εύκολη πρόσβαση από το κτίριο υποδοχής και την κεντρική είσοδο του συγκροτήματος. Τα διαμερίσματα θα επικοινωνούν μεταξύ τους με πεζόδρομους τοπικής εξυπηρέτησης, πλάτους καταστρώματος 3,5m, και θα χωρίζονται μεταξύ τους με κοινόχρηστους χώρους, πλακόστρωτα και μικρούς κήπους.

Ø            Χώρους υποδοχής, οι οποίοι θα αποτελούνται από ένα σύμπλεγμα κτιρίων, συνολικής επιφάνειας 7.361m2 και οι οποίοι θα περιλαμβάνουν : Είσοδο (lobby), κτίριο υποδοχής (Reception, καθιστικό, χώρους υγιεινής, bar, καταστήματα, βοηθητικούς και αποθηκευτικούς χώρους, βασικό και δευτερεύον εστιατόριο (με χώρους μαγειρείων, τραπεζαρίας εργαζομένων και αποθηκευτικούς χώρους), κέντρο περιποίησης και αναζωογόνησης, κτίριο με χώρους πολλαπλών χρήσεων και κλειστή κολυμβητική δεξαμενή.

Ø            Εσωτερικό οδικό δίκτυο, που θα αποτελείται από πρωτεύουσες και δευτερεύουσες οδούς, καθώς και πεζόδρομους. Οι πρώτες αποτελούν τις εσωτερικές οδούς εντός του γηπέδου του έργου, που είναι απαραίτητες για την προσπέλαση – μετακίνηση των πελατών, των επισκεπτών και του προσωπικού, καθώς και των εξυπηρετήσεων της ξενοδοχειακής μονάδας (π.χ. αποκομιδή απορριμμάτων). Το εύρος των οδών αυτών θα κυμαίνεται μεταξύ 3 – 8m, με επικάλυψη, άσφαλτο, χώμα, η κυβόλιθους. Οι δεύτεροι αποτελούν τοπικές λωρίδες κυκλοφορίας πεζών, εντός του συγκροτήματος, καθώς και διαδρόμους διέλευσης δικτύων ή διόδευσης επιφανειακής απορροής ομβρίων.

Ø            Κολυμβητικές δεξαμενές, συνολικής επιφάνειας 5.200m2.

 • Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του τουριστικού συγκροτήματος, εντός του ως άνω γηπέδου. Η δυναμικότητα της Ε.Ε.Λ. θα είναι 540m3/d, ώστε να καλύψει τη λειτουργία του Ξενοδοχείου των 999 κλινών (μαζί με τους εργαζόμενους, τους τυχόν επισκέπτες και τα νερά των κολυμβητικών δεξαμενών) και θα εξασφαλίζει τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων. Η συγκεκριμένη Ε.Ε.Λ. μπορεί να επεκταθεί μελλοντικά, ώστε να επεξεργάζεται 1.040 m3/d περίπου [ώστε να καλύψει τη νέα δυναμικότητα (1.400 κλίνες) της ξενοδοχειακής μονάδας, καθώς και αυτές της ιδιωτικής πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.), δηλαδή για ισοδύναμο πληθυσμό 4.000 κατοίκους] (Σελ. 5-39 της Μ.Π.Ε.).
 • Μονάδα Αφαλάτωσης δυναμικότητας παραγωγής 1.500m3/d σε αφαλατωμένο νερό, για την κάλυψη των υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών του ξενοδοχείου. Η Μονάδα Αφαλάτωσης θα εγκατασταθεί σε γήπεδο εμβαδού 50 στρεμμάτων περίπου, ευρισκόμενο δυτικά του γηπέδου του Ξενοδοχείου, σε απόσταση 600m περίπου, ενώ απέχει απόσταση περί τα 540m από τα όρια του οικισμού των Νηών και 300m περίπου από τη θάλασσα. Η Μονάδα Αφαλάτωσης μπορεί να επεκταθεί μελλοντικά, ώστε να έχει δυναμικότητα 6.000m3/d σε αφαλατωμένο νερό [ώστε να καλύψει τις ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης της νέας δυναμικότητας της ξενοδοχειακής μονάδας (1.400 κλίνες), καθώς και αυτές της ιδιωτικής πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.)] (Σελ. 5-19 της Μ.Π.Ε.).
 • Άλλα Δίκτυα Υποδομής, όπως :

Ø            Αγωγός Τροφοδοσίας της Μονάδας Αφαλάτωσης με θαλασσινό νερό, με μήκος υποθαλάσσιου τμήματος περί τα 700m και μήκος χερσαίου τμήματος περί τα 470m. Στο χερσαίο τμήμα του αγωγού παρεμβάλλεται φρεάτιο συλλογής θαλασσινού νερού, απ’ όπου στη συνέχεια, με άντληση, θα οδηγείται στη Μονάδα Αφαλάτωσης προς επεξεργασία.

Ø            Αγωγός Διάθεσης της άλμης (αλμόλοιπων), του οποίου η όδευση αρχικά θα γίνεται από ξηράς, από τη Μονάδα Αφαλάτωσης μέσω της παραλιακής δημόσιας οδού και μέσα από τον οικισμό των Νηών, έως την ακτή στη θέση “Καστανάς”, στη θέση εκβολής χειμάρρου, με μήκος χερσαίου τμήματος αγωγού 3.750m περίπου, για να καταλήξει υποθαλάσσια στην έξοδο του όρμου των Νηών, με μήκος υποθαλάσσιου τμήματος περί τα 400m.

Ø            Αγωγός τροφοδοσίας αφαλατωμένου νερού από τη Μονάδα Αφαλάτωσης προς το Ξενοδοχείο.

Ø            Πεδίο Διάθεσης – Άρδευσης των επεξεργασμένων λυμάτων της Ε.Ε.Λ., σε γήπεδο φερόμενης ως ιδιωτικής δασικής έκτασης, εμβαδού 40 στρεμμάτων περίπου, συμφερόντων του φορέα του έργου.

 

Β. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

Σε σχέση με τα παραπάνω αναφερόμενα έργα (Ξενοδοχείο 999 κλινών, Μονάδα Αφαλάτωσης 1.500m3/d και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων 540m3/d), τις μελλοντικές επεκτάσεις αυτών, καθώς και τα επιπρόσθετα έργα που προγραμματίζονται στην εν λόγω περιοχή, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν τα ακόλουθα :

1.            Η (9) σχετική Π.Π.Ε.Α., που εκδόθηκε από το Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωροταξικού Σχεδιασμού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αφορά στην ίδρυση και λειτουργία Ξενοδοχείου 5*, δυναμικότητας 999 κλινών με συνοδά έργα αφαλάτωσης και βιολογικού καθαρισμού, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «Golfing Developments S.A.», σε οικόπεδα εμβαδού Ε=303.500τ.μ. (τουριστική μονάδα), Ε1=5.528,96τ.μ. (μονάδα αφαλάτωσης) και Ε3=7.893,68τ.μ. (μονάδα βιολογικού καθαρισμού), στη θέση Νηες Σούρπης, σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Σούρπης Ν. Μαγνησίας. Στην διαβιβασθείσα όμως Μ.Π.Ε. υπάρχουν διαφορές σε ό,τι αφορά στη θέση και το μέγεθος των γηπέδων των Μονάδων Αφαλάτωσης και Βιολογικού Καθαρισμού, σε σχέση με την Π.Π.Ε.Α., και ειδικότερα :

α.      Το γήπεδο, στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί η Μονάδα Αφαλάτωσης της ξενοδοχειακής μονάδας, στην Π.Π.Ε.Α. έχει εμβαδό 5,5 στρ. περίπου και εφάπτεται της οδού από Αγ. Μαρίνα προς Νηες, ενώ στη Μ.Π.Ε. έχει εμβαδό 50 στρ. και βρίσκεται σε θέση μετατοπισμένη νοτιοανατολικά σε σχέση με αυτή της Π.Π.Ε.Α.

β.      Το γήπεδο, στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της ξενοδοχειακής μονάδας, στην Π.Π.Ε.Α. έχει εμβαδό 7,9 στρ. περίπου και βρίσκεται σε θέση δυτικά του γηπέδου της, ενώ στην Μ.Π.Ε. έχει μετατοπισθεί εντός του γηπέδου αυτής (στο νοτιοανατολικό άκρο της).

Με το με αριθμό πρωτ. Οικ. 1247/14-05-2009 έγγραφό της η Υπηρεσία μας υπέβαλε ερώτημα στην αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εάν η (9) σχετική Π.Π.Ε.Α. ισχύει και για τις νέες θέσεις των Μονάδων Αφαλάτωσης και Βιολογικού Καθαρισμού. Με το με αριθμό πρωτ. 3325/34209/22-05-2009/28-05-2009 (Ορθή Επανάληψη) έγγραφό της, η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωροταξικού Σχεδιασμού, της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωροταξίας) απάντησε στην Υπηρεσία μας και σχετικά με το συγκεκριμένο ερώτημα αναφέρει τα παρακάτω : “Στα πλαίσια αυτά, η διαφοροποίηση της θέσης των συνοδών έργων που οφείλονται σε επανεξέταση και αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων (που παρουσιάζονται στη Μ.Π.Ε.), όσον αφορά τη μονάδα της αφαλάτωσης ή λόγω τροποποίησης από την αρμόδια εγκρίνουσα Υπηρεσία, όσον αφορά το βιολογικό καθαρισμό, θεωρούμε ότι είναι δυνατή, καθώς κρίνουμε ότι συμβάλλουν στην επιλογή της καλύτερης πρότασης χωροθέτησης των έργων αυτών”. Όπως λοιπόν γίνεται κατανοητό, η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας δεν απαντά ρητά στο ερώτημα εάν η (9) σχετική Π.Π.Ε.Α. ισχύει και για τη νέα θέση των Μονάδων Αφαλάτωσης και Βιολογικού Καθαρισμού. Επίσης, δεδομένου ότι η Π.Π.Ε.Α. αποτελεί Γνωμοδότηση του Γενικού Δ/ντη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αυτή θα μπορούσε να τροποποιηθεί μόνο με όμοια Γνωμοδότηση. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την παράγραφο 1β, του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 11014/2003 (Φ.Ε.Κ. 332/Β/20-03-2003) ο Φάκελος της Μ.Π.Ε. συνοδεύεται από “τη θετική γνωμοδότηση (Π.Π.Ε.Α.) του αρμόδιου Γενικού Δ/ντη της Περιφέρειας σύμφωνα με το άρθρο 6 (παραγρ.3) μαζί με αντίγραφο θεωρημένο από την ως άνω Υπηρεσία χάρτη και τοπογραφικού σχεδίου απ’ όπου εμφαίνεται η προεπιλεγείσα αλλά και οι εναλλακτικές λύσεις του έργου ή της δραστηριότητας”. Στο τοπογραφικό διάγραμμα όμως που συνοδεύει την (9) σχετική Π.Π.Ε.Α. δεν περιλαμβάνεται η νέα θέση της Μονάδας Αφαλάτωσης.

2.      Μονάδα Αφαλάτωσης

Α) Σε ό,τι αφορά στη νέα θέση εγκατάστασής της, η συγκεκριμένη έκταση δεν συμπεριλαμβάνεται στα συνημμένα τοπογραφικά σχέδια που συνοδεύουν τις παρακάτω γνωμοδοτήσεις (οι οποίες συνοδεύουν τον φάκελο της Μ.Π.Ε.) :

α)      Την με αριθμό πρωτ. 908/22-04-2004 Πράξη Χαρακτηρισμού Έκτασης, που εκδόθηκε από το Δασαρχείο Αλμυρού.

β)      Το με αριθμό 19/2005 Πρακτικό της Νομαρχιακής Επιτροπής Χωροταξίας Περιβάλλοντος (ΝΕ.ΧΩ.Π.) Ν. Α. Μαγνησίας, το οποίο αφορά στη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής για την κατασκευή εγκαταστάσεων γκολφ και τουριστικών καταλυμάτων στην περιοχή “Νηες” Σούρπης.

γ)      Τις με αριθμό πρωτ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ13/86264/5165/21-12-2004, 6694/23-08-2004 και 862/21-06-2005 γνωμοδοτήσεις της Γενικής Δ/νσης του Υπουργείου Πολιτισμού, της 7ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας αντίστοιχα.

Εν συνεχεία, από το Γραφείο Νομάρχη Μαγνησίας, εστάλη το με αριθμό πρωτ. 2106/03-06-2009 έγγραφο, με συνημμένο το τοπογραφικό του γηπέδου της νέας θέσης της Μονάδας Αφαλάτωσης, και ζητούνταν από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία, την Ν.Ε.ΧΩ.Π. Ν. Α. Μαγνησίας και τις αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, να γνωμοδοτήσουν σχετικά με το αν το γήπεδο της νέας θέσης περιλαμβάνεται στα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν τις παραπάνω αναφερόμενες γνωμοδοτήσεις. Οι εν λόγω Υπηρεσίες απάντησαν με τα παρακάτω έγγραφα και ειδικότερα :

 • Το Δασαρχείο Αλμυρού απάντησε με το με αριθμό πρωτ. 1347/25-06-2009 έγγραφό του, στο οποίο αναφέρεται ότι το γήπεδο στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί η Μονάδα Αφαλάτωσης (νέα θέση) αποτελεί τμήμα μεγαλύτερης έκτασης, εμβαδού 330.821,92m2, για την οποία έχει εκδοθεί η με αριθμό πρωτ. 3158/10-12-1007 Πράξη Χαρακτηρισμού Έκτασης, η οποία χαρακτηρίστηκε και τελεσιδίκησε ως μη δασική έκταση.
 • Η Ν.Ε.ΧΩ.Π. Ν. Α. Μαγνησίας απάντησε με το με αριθμό πρωτ. ΔΑΑ 9070/12-06-2009 έγγραφό της, στο οποίο αναφέρεται ότι η αρχική της γνωμοδότηση δεν αφορά στη νέα θέση της Μονάδας Αφαλάτωσης. Επίσης, με το με αριθμό πρωτ. ΔΑΑ 9196/12-06-2009 έγγραφό της γνωστοποίησε ότι έχει εκδοθεί το με αριθμό 23/2009 (11-06-2009) Πρακτικό της που αφορά στη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής για την κατασκευή της Μονάδας Αφαλάτωσης στη νέα θέση.
 • Η ΙΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων απάντησε με το με αριθμό πρωτ. 2001/15-06-2009 έγγραφό της, στο οποίο αναφέρεται ότι αρχικά δεν έχει αντίρρηση για την υλοποίηση της Μονάδας Αφαλάτωσης στη νέα θέση, διευκρινίζοντας όμως ότι το θέμα της Άδειας για τη συνολική χωροθέτηση του έργου βρίσκεται σε εκκρεμότητα στη Διεύθυνση Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, του Υπουργείου Πολιτισμού, χωρίς την ύπαρξη της οποίας δεν θα είναι δυνατή η έκδοση της τελικής απόφασης υλοποίησης του έργου της Μονάδας Αφαλάτωσης, εφόσον αποτελεί συνοδό έργο της ξενοδοχειακής μονάδας.
 • Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας απάντησε με το με αριθμό πρωτ. 1591/22-06-2009 έγγραφό της, στο οποίο αναφέρεται ότι η αρχική της γνωμοδότηση δεν αφορά στη νέα θέση της Μονάδας Αφαλάτωσης προσθέτοντας ότι η νέα θέση βρίσκεται αρκετά μακριά από τα χαρακτηρισμένα μνημεία και κατά την άποψή της δεν δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα αλλοίωσης του περιβάλλοντα χώρου των μνημείων.
 • Η 7η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων απάντησε με το με αριθμό πρωτ. 3040/18-06-2009 έγγραφό της, στο οποίο αναφέρεται ότι η αρχική της γνωμοδότηση δεν αφορά στη νέα θέση της Μονάδας Αφαλάτωσης. Εντούτοις, η εταιρία είχε ήδη ζητήσει τη γνωμοδότηση της 7ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, σχετικά με τη νέα θέση της Μονάδας Αφαλάτωσης, η οποία, με το με αριθμό πρωτ. 1929/25-05-2009 έγγραφό της απάντησε ότι δεν έχει αντίρρηση για τη χωροθέτηση του συγκεκριμένου έργου (Μονάδα Αφαλάτωσης) στη νέα θέση.

Συνεπώς, ενώ αρχικά, για τη νέα θέση στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί η Μονάδα Αφαλάτωσης, δεν υπήρχαν στο Φάκελο της Μ.Π.Ε. όλες οι προαπαιτούμενες εγκρίσεις – βεβαιώσεις που απαιτούνται και στο στάδιο της Π.Π.Ε.Α. σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εδάφιο 12 του Πίνακα 2α της Κ.Υ.Α. 1661/1994 (Φ.Ε.Κ.786/Β/20-10-1994), στην παρούσα φάση έχουν αποσταλεί, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, όλες οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, για το γήπεδο της νέας θέσης στην οποία προγραμματίζεται η εγκατάσταση αυτής.

Β) Για τις εναλλακτικές θέσεις εγκατάστασης της Μονάδα Αφαλάτωσης, όπως αυτές παρουσιάζονται στη διαβιβασθείσα Μ.Π.Ε., κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν τα παρακάτω:

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 15393/2332/2002 (Φ.Ε.Κ. 1022/Β/05-08-2002) η Μονάδα Αφαλάτωσης κατατάσσεται στην 9η Ομάδα (Βιομηχανικές εγκαταστάσεις) και αποτελεί έργο Α2 κατηγορίας. Σε ό,τι αφορά στην όχληση, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 13727/2003 (Φ.Ε.Κ. 1087/Β/05-08-2003), κατατάσσεται στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις μέσης όχλησης. Εξετάζοντας τις εναλλακτικές θέσεις (ΑΦ-1 και ΑΦ-2 όπως παρουσιάζονται στο 5ο κεφάλαιο της Μ.Π.Ε.) για την εγκατάσταση της Μονάδας Αφαλάτωσης, παρατηρούνται τα παρακάτω :

α)      Η πρώτη εναλλακτική (ΑΦ-1), σε γήπεδο κοντά στη θάλασσα και κοντά στον υγρότοπο (σε γήπεδο εμβαδού 5,5 στρ. σύμφωνα με την Π.Π.Ε.Α.) δεν πληροί την απόσταση των 500m από τα όρια του οικισμού των Νηών, που προβλέπεται από το Π.Δ./24-04-1985 (Φ.Ε.Κ. 181/Δ/03-05-1985) “Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους”, όπως αυτό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα και ειδικότερα από την παρ. 3 του άρθρου 7 αυτού όπου αναφέρεται ότι : “Απαγορεύεται η ανέγερση βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής όχλησης εντός των εγκεκριμένων ορίων των οικισμών και εντός ζώνης που εκτείνεται περιμετρικά του οικισμού και σε απόσταση 500 μέτρων από τα όρια του οικισμού, όπως αυτά ισχύουν.” Επίσης, στο ίδιο άρθρο παρ. 3α αναφέρεται ότι : “Για οικισμούς παραλιακούς ή τουριστικούς ή αξιόλογους ή συνεκτικούς ή περιαστικούς να καθορίζεται πλάτος ζώνης μεγαλύτερο των 500 μέτρων και έως 1.000 μέτρα”, με απόφαση του Νομάρχη μετά από γνωμοδότηση του Σ.Χ.Ο.Π. του νομού, του οικείου δημοτικού, κοινοτικού συμβουλίου και γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

β)      Η δεύτερη εναλλακτική (ΑΦ-2), εντός του γηπέδου της Ξενοδοχειακής Μονάδας και κοντά στην Ε.Ε.Λ. αυτής, ως εγκατάσταση μέσης όχλησης, δεν μπορεί, σύμφωνα με το Π.Δ. 43/2002 (Φ.Ε.Κ. 43/Α/07-03-2002), να εγκατασταθεί σε απόσταση μικρότερη των 500m από τα όρια του γηπέδου της Ξενοδοχειακής Μονάδας (για ξενοδοχειακά καταλύματα 5* σε περιοχές εκτός σχεδίου).

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι και οι δύο θέσεις που παρουσιάζονται στη Μ.Π.Ε. ως εναλλακτικές θέσεις εγκατάστασης της Μονάδας Αφαλάτωσης δεν είναι υλοποιήσιμες, βάσει της κείμενης πολεοδομικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου δεν θα έπρεπε να προτείνονται ως τέτοιες, δεδομένου ότι οι εναλλακτικές θέσεις ενός έργου που εξετάζονται τόσο στην Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.), όσο και στη Μ.Π.Ε. θα πρέπει να μπορούν να υλοποιηθούν βάσει της κείμενης νομοθεσίας και η παρουσίασή τους σκοπό έχει την επιλογή της βέλτιστης για την προστασία του περιβάλλοντος.

Γ1) Σχετικά με την υδροληψία θαλασσινού νερού για την είσοδο της Μονάδας Αφαλάτωσης έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα :

Στη σελίδα 6.66 της Μ.Π.Ε. αναφέρεται ότι : “Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως θα αναφερθεί και στο κεφάλαιο των μέτρων αντιμετώπισης, ο σχεδιασμός της μονάδας είναι τέτοιος ώστε η πρόσληψη νερού να γίνεται με βαρύτητα και σε κάθε περίπτωση με ταχύτητα περί τα 5cm/s, ταχύτητα δηλαδή ανάλογη των υφιστάμενων σήμερα ρευμάτων στην περιοχή και σαφώς πολύ μικρότερη από το κριτήριο που προαναφέρθηκε (15cm/s) και που μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στους θαλάσσιους οργανισμούς και τα ρεύματα του όρμου των Νηών“. Με την αύξηση της δυναμικότητας της Μονάδας Αφαλάτωσης στα 6.000m3/d σε αφαλατωμένο νερό (δυναμικότητα τετραπλάσια της αρχικής) και εφόσον, σύμφωνα με τη Μ.Π.Ε., ο αγωγός τροφοδοσίας θα παραμείνει ο ίδιος (εξωτερική διάμετρος αγωγού 560mm), θα πρέπει να αυξηθεί η ταχύτητα πρόσληψης του θαλασσινού νερού, η οποία θα είναι μεγαλύτερη των 5cm/s και συνεπώς και των υφιστάμενων ρευμάτων του όρμου των Νηών. Αυτή η αύξηση της ταχύτητας πρόσληψης του θαλασσινού νερού δεν εξετάζεται στην εν λόγω Μ.Π.Ε., τι επιπτώσεις θα έχει στο θαλάσσιο περιβάλλον και ειδικότερα στο φυτοπλαγκτόν και το ζωοπλαγκτόν του όρμου των Νηών. Επιπρόσθετα, στην από Φεβρουάριο 2009 Έκθεση του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. αναφέρεται ότι : “Αναπόφευκτη όχληση υπάρχει κατά την απορρόφηση του θαλάσσιου νερού από τις αντλίες. Αν και τα δίχτυα δεν επιτρέπουν την είσοδο μεγάλων ψαριών και ασπόνδυλων, σημαντική απειλή υπάρχει για το φυτοπλαγκτόν και ζωοπλαγκτόν. Οι κύριες επιπτώσεις είναι η μείωση της βιομάζας τους στο συγκεκριμένο βιότοπο και η πτώση της γενικής παραγωγικότητας του οικοσυστήματος”. Όπως λοιπόν γίνεται κατανοητό, στην εν λόγω Μ.Π.Ε. δεν γίνεται εκτίμηση των επιπτώσεων από την άντληση του θαλασσινού νερού κυρίως στο φυτοπλαγκτόν και το ζωοπλαγκτόν τόσο για τη δυναμικότητα των 1.500m3/d, όσο και για τη μελλοντική επέκταση στα 6.000m3/d αφαλατωμένου νερού.

Γ2) Επίσης, σε ό,τι αφορά στον τρόπο πρόσληψης θαλασσινού νερού για τη Μονάδα Αφαλάτωσης, στην από Φεβρουάριο 2009 Έκθεση του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. αναφέρεται ότι : “Προκειμένου να αποφευχθούν οι επιπτώσεις αυτές (δηλαδή στη μείωση της συνολικής βιομάζας του θαλασσίου περιβάλλοντος του όρμου των Νηών), προτείνουμε να εξεταστεί το ενδεχόμενο άντλησής του, μέσω γεώτρησης σε κοντινό στη θάλασσα σημείο, με την προϋπόθεση ότι δεν θα επηρεαστεί ο υδροφόρος ορίζοντας. Με αυτόν τον τρόπο, αφενός δεν θα υπάρξουν άμεσες επιπτώσεις στον έμβιο κόσμο και αφετέρου το νερό θα περιέχει μικρότερη ποσότητα αλάτων, με ενδεχόμενη μείωση της απαιτούμενης ενέργειας και συνεπώς του κόστους παραγωγής”. Εντούτοις, σύμφωνα με τη Μ.Π.Ε. (Υπολύση Ε3-3 – σελ. 5.79 και 5.80), αυτός ο εναλλακτικός τρόπος άντλησης απορρίπτεται λόγω του ότι “θα επέφερε διαταραχή και πιθανή μετατόπιση της διεπιφάνειας υπογείων νερών τροφοδοσίας της θάλασσας και αλμυρών νερών, με επίδραση στα εσωτερικά υπόγεια νερά κοντά στην παραλία”, χωρίς ωστόσο να τεκμηριώνεται το πως συνάγεται αυτό το συμπέρασμα, και επομένως και οι λόγοι απόρριψης αυτής της εναλλακτικής λύσης.

Γ3) Η υπολύση Ε3-2 (σελ. 5.79), η οποία αφορά στην υδροληψία παράκτια, με πολύ κοντό αγωγό, απορρίπτεται διότι δεν θα εξασφαλίζει νερό καλής ποιότητας για τη Μονάδα Αφαλάτωσης, η απόληξη του αγωγού (κεφαλή – μηχανισμός φίλτρου εισόδου) θα είναι εκτεθειμένη στη δράση των κυμάτων, καθώς και διότι η παρουσία του μηχανισμού – φίλτρου πάνω στον πυθμένα θα είναι επιβαρυντική αισθητικά. Η αιτιολόγηση βάσει της οποίας απορρίπτεται αυτή η υπολύση, κρίνεται ανεπαρκής διότι δεν γίνεται αναφορά στα περιβαλλοντικά οφέλη (πολύ μικρότερη διατάραξη του θαλασσίου περιβάλλοντος σε σχέση με την επιλεγείσα υπολύση, όπου το υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού υδροληψίας είναι 700m, σχεδόν μηδενική ποσότητα βυθοκορημάτων κ.λπ.), ενώ τα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάζει (ποιότητα νερού και έκθεση της απόληξης του αγωγού στη δράση των κυμάτων), είναι θέματα για τα οποία θα έπρεπε να προτείνει τεχνικές λύσεις ο φορέας του έργου.

Δ) Σύμφωνα με την Μ.Π.Ε. τα χημικά πρόσθετα που χρησιμοποιούνται στη Μονάδα Αφαλάτωσης είναι το χλώριο, για το οποίο γίνεται αποχλωρίωση, καθώς και antiscalents (υλικά κατά της επικάθισης), τα οποία είναι πολυμερή με μονομερή που περιέχουν πολλές καρβοξυλικές ομάδες, όπως το πολυακρυλικό οξύ και το πολυμαλαϊκό οξύ. Για τα τελευταία, και προκειμένου να εκτιμηθεί η τοξικότητά τους στη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα, δεδομένου ότι αυτά διατίθενται στη θάλασσα μέσω των αλμόλοιπων, αναφέρονται οι τιμές του δείκτη LC50 (συγκέντρωση των ουσιών αυτών που σκοτώνει το 50% ενός δειγματικού πληθυσμού) για την πέστροφα και την daphnia magna. Όμως, αυτά τα είδη θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας δε συμπεριλαμβάνονται στα καταγεγραμμένα από τις σχετικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί για λογαριασμό του κύριου του έργου, καθώς και από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., οπότε δεν μπορεί να εκτιμηθεί με σαφήνεια η τοξικότητα αυτών των χημικών ενώσεων στη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα της συγκεκριμένης περιοχής. Επίσης, στην από Φεβρουάριο 2009 Έκθεση Προκαταρκτικών Αποτελεσμάτων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. αναφέρεται ότι στις Μονάδες Αφαλάτωσης με αντίστροφη όσμωση χρησιμοποιούνται βιοκτώνα, απορρυπαντικά, αντιαφρώδη, αντιδιαβρωτικά κ.λπ., τα οποία έχουν επικίνδυνα υποπροϊόντα και προκαλούν αύξηση των θρεπτικών αλάτων του θαλασσίου περιβάλλοντος, μέσω της απόρριψης των αλμόλοιπων σε αυτό, για τα οποία όμως δεν γίνεται καμία αναφορά και εκτίμηση επιπτώσεων, στην εν λόγω Μ.Π.Ε..

Ε) Στη Μ.Π.Ε. δεν διερευνάται το θέμα της διάθεσης των βυθοκορημάτων (40.000m3, σύμφωνα με τη Μ.Π.Ε.) που θα προκύψουν από τις εκσκαφές στη θάλασσα για τη θεμελίωση των υποθαλάσσιων τμημάτων των αγωγών υδροληψίας και διάθεσης αλμόλοιπων της Μονάδας Αφαλάτωσης. Αναφέρεται ότι είναι πιθανό να διατεθούν εντός του Παγασητικού κόλπου, χωρίς όμως να προσδιορίζεται η πιθανή θέση απόρριψης, καθώς και εναλλακτικοί τρόποι διάθεσης. Όμως, η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) πρέπει να έχει συγκεκριμένους όρους και για τη διάθεση των βυθοκορημάτων, δεδομένου ότι αποτελεί προαπαιτούμενη έγκριση για τη λήψη της Άδειας Διάθεσης αυτών από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

ΣΤ) Σε ό,τι αφορά στη διάθεση του στερεού υπολείμματος της μονάδας αφαλάτωσης, δεν αναφέρονται στη Μ.Π.Ε. ούτε οι εκτιμώμενες ποσότητες αυτού, ούτε και η σύνθεσή του, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εκτίμηση των δυσμενών επιπτώσεων από τη διάθεση αυτού, είτε από κοινού με τα απορρίμματα αστικού τύπου, είτε στη θάλασσα.

3.      Άρδευση με τα επεξεργασμένη λύματα της Ε.Ε.Λ.. Στο κεφάλαιο των εναλλακτικών λύσεων (Κεφ. 5.3, σελίδες 5.70 έως και 5.100), δεν διερευνάται κάποιος διαφορετικός τρόπος διάθεσης των επεξεργασμένων, από την Ε.Ε.Λ., λυμάτων (π.χ. σε περίπτωση απόφραξης των σωλήνων άρδευσης της δασικής έκτασης). Επίσης, η διάθεση 540m3/d εναλλάξ, σε δύο δασικές εκτάσεις, αείφυλλων – πλατύφυλλων (πουρνάρι, κουμαριά, κέδρος, κ.λπ.) 20 στρ. έκαστη (δηλαδή 27m3/στρ. δασικής έκτασης κάθε δύο ημέρες), κρίνεται υπερβολική για το είδος και το μέγεθος των εκτάσεων αυτών, εάν ληφθούν υπόψη οι ποσότητες νερού που απαιτούνται για άρδευση, σύμφωνα με το Π.Δ. 43/2002 (Φ.Ε.Κ. 43/Α/07-03-2002), όπου αναφέρεται ότι για χλοοτάπητα απαιτούνται 4l/m2 την ημέρα (δηλαδή 4m3/στρ. την ημέρα), ενώ για λουλούδια 1,5-3l/m2 την ημέρα (δηλαδή 1,5-3m3/στρ. την ημέρα).

4.      Σε ό,τι αφορά τόσο στις υδρευτικές όσο και στις αρδευτικές ανάγκες του Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος και της μελλοντικής επέκτασης (Ξενοδοχείο 1.400 κλινών και Π.Ε.Ρ.ΠΟ. 2.000 κατοίκων), βάσει της παρούσας Μ.Π.Ε. και συγκρίνοντάς τη με την Προμελέτη της Π.Ε.Ρ.ΠΟ., όπου αναφέρεται ότι η Μονάδα Αφαλάτωσης θα έχει ελάχιστη εγγυημένη παραγωγή 1.420m3/d με στόχο να καλύψει τη μέγιστη ετήσια ανάγκη ύδρευσης της τουριστικής εγκατάστασης, της ΠΕΡΠΟ και του οικισμού των Νηών, καθώς και μέρος των αναγκών σε άρδευση, κρίνεται ότι έχει γίνει υπερδιαστασιολόγηση αυτών. Ειδικότερα, σε ότι αφορά στην άρδευση χλοοτάπητα, στη Μ.Π.Ε. αναφέρεται ότι απαιτούνται 8m3/d το στρέμμα ημερησίως, ενώ σύμφωνα με το Π.Δ. 43/2002 (Φ.Ε.Κ. 43/Α/07-03-2002), για την άρδευση χλοοτάπητα απαιτούνται 4m3/d το στρέμμα. Επιπρόσθετα, ενώ στον Πίνακα της σελίδας 5.29 της Μ.Π.Ε. αναφέρεται ότι οι αρδευτικές ανάγκες της Ξενοδοχειακής Μονάδας είναι 665m3/d, εν συνεχεία, στη σελίδα 5.31, αναφέρεται ότι θα κατασκευαστούν δύο (2) υδατοδεξαμενές, συνολικής χωρητικότητας 800m3, οι οποίες θα καλύπτουν τις αρδευτικές ανάγκες του ξενοδοχείου, για διάστημα δύο (2) ημερών περίπου (για συνεχή παροχή αιχμής), οπότε συνάγεται ότι η μέγιστη απαίτηση για νερό άρδευσης για την Ξενοδοχειακή Μονάδα είναι 400m3/d και όχι 665m3/d. Επίσης, στη σελ. 5.30 της Μ.Π.Ε. στην παράγραφο “Μελλοντικές ανάγκες σε νερό άρδευσης” αναφέρεται ότι : “Έτσι, η μελλοντική ζήτηση νερού άρδευσης από τις ξενοδοχειακές μονάδες αλλά και από τις μελλοντικές αναπτύξεις παραθεριστικής κατοικίας εκτιμώνται χονδρικά σε 1.550 m3/d περίπου. Εάν στην τιμή αυτή προστεθεί και εκτίμηση για μελλοντικές ανάγκες νέων αναπτύξεων στην ευρύτερη περιοχή που κατά ορισμένες εκτιμήσεις ανέρχονται σε 2.800m3/d, τότε μπορεί να θεωρηθεί ότι οι συνολικές ανάγκες άρδευσης μακροπρόθεσμα, για τις αναπτύξεις της περιοχής, εκτιμώνται σε 1.550+2.800 = 4.400 m3/d περίπου”. Ωστόσο, στην εν λόγω Μ.Π.Ε. δεν αναφέρεται ποιες θα είναι οι νέες αναπτύξεις στην ευρύτερη περιοχή, οι οποίες θα έχουν σχεδόν τις διπλάσιες ανάγκες άρδευσης από αυτές της ξενοδοχειακής μονάδας και της Π.Ε.Ρ.ΠΟ. συνολικά. Αυτές οι αυξημένες αρδευτικές ανάγκες νέων αναπτύξεων στην ευρύτερη περιοχή, κατά την άποψή της Υπηρεσίας μας, συνηγορούν στην υλοποίηση εγκαταστάσεων golf στη συγκεκριμένη περιοχή.

5.      Σε ό,τι αφορά στη χρήση ενέργειας για τη λειτουργία του ξενοδοχείου και των συνοδών έργων (Ε.Ε.Λ. και Μονάδα Αφαλάτωσης) σύμφωνα με την Μ.Π.Ε. θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρική ενέργεια. Στο κεφάλαιο όμως των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (6ο κεφάλαιο, παράγραφος 6.4.2, σελίδες 6-131 και 6-132) δεν γίνεται διεξοδική αναφορά στο θέμα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία της Ξενοδοχειακής Μονάδας, της Ε.Ε.Λ. και της Μονάδας Αφαλάτωσης (η οποία Μονάδα Αφαλάτωσης σύμφωνα με την Μ.Π.Ε. θα καταναλώνει ηλ. ενέργεια όση 578 νοικοκυριά περίπου σε ετήσια βάση) και δεν διερευνώνται οι πιθανές επιπτώσεις στο δίκτυο κοινής ωφέλειας της περιοχής του έργου.

6.      Αθροιστικές – Συνεργιστικές Επιπτώσεις (Σελ. 6.153 έως και 6.169)

Σε ό,τι αφορά στις επιπτώσεις τόσο από τη διάθεση των αλμόλοιπων όσο και από αυτή των επεξεργασμένων λυμάτων, και λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους 2 και 3, κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η εκτίμηση των αθροιστικών – συνεργιστικών επιπτώσεων από τη διάθεση αυτών, δεδομένου ότι δεν πραγματοποιείται αντικειμενική εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον για τις μικρότερες δυναμικότητες των Μονάδων Αφαλάτωσης και Βιολογικού Καθαρισμού, πόσο μάλλον για τις μελλοντικές επεκτάσεις αυτών. Επίσης, στο Φάκελο της Μ.Π.Ε. υπάρχει το με αριθμό 19/2005 Πρακτικό της Νομαρχιακής Επιτροπής Χωροταξίας Περιβάλλοντος (ΝΕ.ΧΩ.Π.) Ν. Α. Μαγνησίας, το οποίο αφορά στη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής για την κατασκευή εγκαταστάσεων γκολφ και τουριστικών καταλυμάτων στην περιοχή “Νηες”, Σούρπης, ενώ στην Μ.Π.Ε. αναφέρεται ότι οι μελλοντικές ανάγκες άρδευσης νέων αναπτύξεων στην ευρύτερη περιοχή εκτιμώνται 2.800 m3/d περίπου. Ωστόσο, τόσο στην περιγραφή των μελλοντικών επεκτάσεων του έργου, όσο και στην εκτίμηση των αθροιστικών – συνεργιστικών επιπτώσεων δεν γίνεται καμία αναφορά στην πιθανή υλοποίηση γηπέδου γκολφ στην περιοχή του έργου, καθώς και στο πώς αυτή θα μπορούσε αθροιστικά, με το εξεταζόμενο έργο, να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής.

7.      Έχει εκδοθεί η με αριθμό πρωτ. 131299/11-10-2007 Γνωμοδότηση του Τμήματος Β΄, της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (Ε.Υ.ΠΕ.), του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., “Γνωμοδότηση για τη «Χορήγηση Βεβαίωσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 24 του Ν. 2508/1997» που αφορά σε ιδιωτική πολεοδόμηση για εξυπηρέτηση χρήσεως β΄ κατοικίας, σε γήπεδο έκτασης 390 στρεμμάτων περίπου, ιδιοκτησίας της εταιρείας Golfing Developments Α.Ε. στις Νηες Δήμου Σούρπης Νομού Μαγνησίας”. Επίσης, στο αρχείο της Υπηρεσίας μας υπάρχει ο Φάκελος της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του παραπάνω αναφερόμενου έργου. Σύμφωνα με την εν λόγω Προμελέτη, το γήπεδο, εντός του οποίου προγραμματίζεται η δημιουργία Π.Ε.Ρ.ΠΟ., έχει συνολική έκταση 389,3 στρέμματα και απαρτίζεται από την Π.Ε.Ρ.ΠΟ. Ι με εμβαδό 288,9 στρέμματα και την Π.Ε.Ρ.ΠΟ. ΙΙ με εμβαδό 100,6 στρέμματα. Επίσης, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη Προμελέτη, οι υδρευτικές ανάγκες της Π.Ε.Ρ.ΠΟ. θα καλυφθούν από Μονάδα Αφαλάτωσης, η οποία θα καλύπτει και αυτές του Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος Lavender Hills Resort, ενώ τα λύματα από την Π.Ε.Ρ.ΠΟ. θα οδηγούνται προς επεξεργασία στην Ε.Ε.Λ. που θα εξυπηρετεί και το Ξενοδοχειακό Συγκρότημα. Όπως λοιπόν γίνεται κατανοητό, η Μονάδα Αφαλάτωσης και η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων αποτελούν συνοδά τόσο για το Ξενοδοχειακό Συγκρότημα (έργο Α2 κατηγορίας για την αιτούμενη δυναμικότητα των 999 κλινών), όσο και για την Ιδιωτική Πολεοδόμηση (έργο Α1 κατηγορίας). Στη Μελέτη Σχεδιασμού της Π.Ε.Ρ.ΠΟ., αναφέρεται ότι τόσο η Μονάδα Αφαλάτωσης, όσο και η Ε.Ε.Λ., σχεδιάζονται ώστε να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της ΠΕΡΠΟ (έργο ανώτερης κατηγορίας από το εξεταζόμενο στην παρούσα Μ.Π.Ε.), άρα αποτελούν συνοδά έργα, έργου μεγαλύτερης κατηγορίας, και σύμφωνα με την με αριθμό 122343/19-01-2004 Εγκύκλιο του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., θα πρέπει να εξεταστούν συνολικά ως έργο Α1 κατηγορίας.

8.            Τέλος, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί, ότι ο Συνήγορος του Πολίτη έχει αποστείλει το με αριθμό πρωτ. 1687/08/2.3/12-03-2009 έγγραφό του στην Υπηρεσία μας, στο οποίο αναφέρεται ότι : “Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην αρχή της συνολικής προσέγγισης της περιβαλλοντικής προστασίας. Η συνολική επίδραση στο φυσικό περιβάλλον δεν συμποσούται με τις εκτιμώμενες συνέπειες των επιμέρους τεχνικών έργων, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής και τα δεδομένα κορεσμού της. Συνεπώς, δεν αρκεί η σύνταξη Μ.Π.Ε. για καθένα από τα προγραμματιζόμενα έργα, καθότι η συνολική επίδρασή τους στο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί επιτυχώς παρά μόνον στα πλαίσια μιας συνολικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στην οποία με την κατάλληλη επιστημονική μέθοδο θα συσχετίζονται και θα συνεκτιμώνται οι επιμέρους περιβαλλοντικές συνέπειες (ΣτΕ 2759/94). Τούτο εναρμονίζεται με την προϋπόθεση που θέτει και η νομοθεσία για τις προδιαγραφές γηπέδων γκολφ, σύμφωνα με την οποία η έγκριση καταλληλότητας που εκδίδεται είναι ενιαία με το συνοδεύον τουριστικό κατάλυμα.”.

 

Μετά τα παραπάνω αναφερόμενα και επειδή :

 

I.                  Η νέα θέση της Μονάδας Αφαλάτωσης είναι εκτός των ορίων του Τοπογραφικού που συνοδεύει την (9) σχετική Π.Π.Ε.Α., ενώ σύμφωνα με την παράγραφο 1β, του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 11014/2003 (Φ.Ε.Κ. 332/Β/20-03-2003) ο Φάκελος της Μ.Π.Ε. συνοδεύεται από “τη θετική γνωμοδότηση (Π.Π.Ε.Α.) του αρμόδιου Γενικού Δ/ντη της Περιφέρειας σύμφωνα με το άρθρο 6 (παραγρ.3) μαζί με αντίγραφο θεωρημένο από την ως άνω Υπηρεσία χάρτη και τοπογραφικού σχεδίου απ’ όπου εμφαίνεται η προεπιλεγείσα αλλά και οι εναλλακτικές λύσεις του έργου ή της δραστηριότητας”. Επίσης, η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας δεν απαντά ρητά στο ερώτημα εάν η (9) σχετική Π.Π.Ε.Α. ισχύει και για τη νέα θέση των Μονάδων Αφαλάτωσης και Βιολογικού Καθαρισμού. Επιπρόσθετα, δεδομένου ότι η Π.Π.Ε.Α. αποτελεί Γνωμοδότηση του Γενικού Δ/ντη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αυτή θα μπορούσε να τροποποιηθεί μόνο με όμοια Γνωμοδότηση.

II.                  Οι δύο θέσεις που παρουσιάζονται στη Μ.Π.Ε. ως εναλλακτικές θέσεις εγκατάστασης της Μονάδας Αφαλάτωσης δεν είναι υλοποιήσιμες, βάσει της κείμενης πολεοδομικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας και ως εκ τούτου δεν θα έπρεπε να προτείνονται ως τέτοιες, δεδομένου ότι οι εναλλακτικές θέσεις ενός έργου που προτείνονται τόσο στην Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.), όσο και στη Μ.Π.Ε. σκοπό έχουν την εύρεση της βέλτιστης για την προστασία του περιβάλλοντος.

III.                  Στην εν λόγω Μ.Π.Ε. δεν γίνεται εκτίμηση των επιπτώσεων από την άντληση του θαλασσινού νερού κυρίως στο φυτοπλαγκτόν και το ζωοπλαγκτόν τόσο για τη δυναμικότητα των 1.500m3/d, όσο και για τη μελλοντική επέκταση στα 6.000m3/d αφαλατωμένου νερού.

IV.                  Δεν εξετάζεται διεξοδικά ο εναλλακτικός τρόπος υδροληψίας, με γεώτρηση, για την τροφοδοσία της Μονάδας Αφαλάτωσης, παρότι αυτός προτείνεται από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., ως βέλτιστος για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

V.                  Η αιτιολόγηση βάσει της οποίας απορρίπτεται η υπολύση της υδροληψίας με πολύ κοντό αγωγό, κρίνεται ανεπαρκής διότι δεν γίνεται αναφορά στα περιβαλλοντικά οφέλη (πολύ μικρότερη διατάραξη του θαλασσίου περιβάλλοντος σε σχέση με την επιλεγείσα υπολύση, όπου το υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού υδροληψίας είναι 700m, σχεδόν μηδενική ποσότητα βυθοκορημάτων κ.λπ.), ενώ τα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάζει (ποιότητα νερού και έκθεση της απόληξης του αγωγού στη δράση των κυμάτων), είναι θέματα για τα οποία θα έπρεπε να προτείνει τεχνικές λύσεις ο φορέας του έργου.

VI.                  Δεν γίνεται καμία αναφορά και εκτίμηση επιπτώσεων, στην εν λόγω Μ.Π.Ε., για τα βιοκτώνα, απορρυπαντικά, αντιαφρώδη, αντιδιαβρωτικά κ.λπ., τα οποία χρησιμοποιούνται στις Μονάδες Αφαλάτωσης με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης και τα οποία έχουν επικίνδυνα υποπροϊόντα και προκαλούν αύξηση των θρεπτικών αλάτων του θαλασσίου περιβάλλοντος, μέσω της απόρριψης των αλμόλοιπων σε αυτό.

VII.                  Στη Μ.Π.Ε. δεν διερευνάται το θέμα της διάθεσης των βυθοκορημάτων (40.000m3 περίπου, σύμφωνα με τη Μ.Π.Ε.) που θα προκύψουν από τις εκσκαφές στη θάλασσα για τη θεμελίωση των υποθαλάσσιων τμημάτων των αγωγών υδροληψίας και διάθεσης αλμόλοιπων της Μονάδας Αφαλάτωσης.

VIII.                  Σε ό,τι αφορά στη διάθεση του στερεού υπολείμματος της μονάδας αφαλάτωσης, δεν αναφέρονται στη Μ.Π.Ε. ούτε οι εκτιμώμενες ποσότητες αυτού, ούτε και η σύνθεσή του, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εκτίμηση των δυσμενών επιπτώσεων από τη διάθεση αυτού, είτε από κοινού με τα απορρίμματα αστικού τύπου, είτε στη θάλασσα.

IX.                  Δεν τεκμηριώνεται επαρκώς το θέμα της διάθεσης 540m3/d εναλλάξ, σε δύο δασικές εκτάσεις, αείφυλλων – πλατύφυλλων (πουρνάρι, κουμαριά, κέδρος, κ.λπ.) 20 στρ. έκαστη (δηλαδή 27m3/στρ. δασικής έκτασης ανά δύο ημέρες), που κρίνεται υπερβολικό για το μέγεθος και τον τύπο των εκτάσεων αυτών.

X.                  Δεν προτείνεται κάποιος διαφορετικός τρόπος διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων από την Ε.Ε.Λ., σε περίπτωση π.χ. σε περίπτωση απόφραξης των σωλήνων άρδευσης της δασικής έκτασης.

XI.                  Βάσει στοιχείων της Μ.Π.Ε. κρίνεται ότι έχει γίνει υπερδιαστασιολόγηση των αναγκών ύδρευσης και άρδευσης της Ξενοδοχειακής Μονάδας.

XII.                  Δεν γίνεται διεξοδική αναφορά στο θέμα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα καταναλώνεται για τη λειτουργία της Ξενοδοχειακής Μονάδας, της Ε.Ε.Λ. και της Μονάδας Αφαλάτωσης (η οποία Μονάδα Αφαλάτωσης, σύμφωνα με την Μ.Π.Ε., θα καταναλώνει ηλ. ενέργεια όση 578 νοικοκυριά περίπου σε ετήσια βάση) και δεν διερευνώνται οι πιθανές επιπτώσεις στο δίκτυο κοινής ωφέλειας της περιοχής του έργου.

XIII.                  Τόσο στην περιγραφή των μελλοντικών επεκτάσεων του έργου, όσο και στην εκτίμηση των αθροιστικών – συνεργιστικών επιπτώσεων δεν γίνεται καμία αναφορά στην πιθανή υλοποίηση γηπέδου γκολφ στην περιοχή του έργου, ενώ στη σελ. 5.30 της Μ.Π.Ε. στην παράγραφο “Μελλοντικές ανάγκες σε νερό άρδευσης” γίνεται αναφορά σε μελλοντικές ανάγκες νέων αναπτύξεων στην ευρύτερη περιοχή που κατά ορισμένες εκτιμήσεις θα απαιτούν 2.800m3/d (οπότε οι συνολικές ανάγκες άρδευσης μακροπρόθεσμα, για τις αναπτύξεις της περιοχής, εκτιμώνται σε 4.400 m3/d περίπου), καθώς και στο πώς αυτή θα μπορούσε αθροιστικά, με το εξεταζόμενο έργο, να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής. Αυτές οι αυξημένες αρδευτικές ανάγκες νέων αναπτύξεων στην ευρύτερη περιοχή, κατά την άποψή της Υπηρεσίας μας, συνηγορούν στην υλοποίηση εγκαταστάσεων golf στη συγκεκριμένη περιοχή.

XIV.                  Η συνολική επίδραση ενός συνόλου έργων στο φυσικό περιβάλλον δεν συμποσούται με τις εκτιμώμενες συνέπειες των επιμέρους τεχνικών έργων, δεδομένου ότι δεν λαμβάνει υπόψη τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής και τα δεδομένα κορεσμού της και συνεπώς, δεν αρκεί η σύνταξη Μ.Π.Ε. για καθένα από τα προγραμματιζόμενα έργα, καθώς η συνολική επίδρασή τους στο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί επιτυχώς παρά μόνον στο πλαίσιο μιας συνολικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στην οποία θα συσχετίζονται και θα συνεκτιμώνται οι επιμέρους περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

 

Εισηγούμαστε

 

A.           Την επιστροφή της Μ.Π.Ε. για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα και ειδικότερα στην παρ. Β αυτής.

B.           Την συμπλήρωση της Μ.Π.Ε., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για το σύνολο των προγραμματιζόμενων έργων στην ευρύτερη περιοχή (Π.Ε.Ρ.ΠΟ., αθλητικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχειακή μονάδα και συνοδά έργα αυτών), ώστε να καταστεί εφικτή η αξιολόγηση των αθροιστικών – συνεργιστικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και υποβολή αυτής στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε..

 

 

Η Υπάλληλος                              Η Διευθύντρια                         Η Αντινομάρχης

 

Σταματία Γιαβάση                      Κλαίρη Παιδοπούλου          Αναστασία Οικονόμου

Μηχανολόγος Μηχ/κος                 Πολιτικός Μηχ/κος

 

 

Εσωτερική Διανομή :

 • Γραφείο Αρμόδιας Αντινομάρχη

κας Αναστασίας Οικονόμου

 • Χρον. Αρχείο Δ/νσης Προστασίας Περιβάλλοντος