ΚΑΠΑ RESEARCH

Απρίλιος 2008

Πραγματικά αξίζει να αφιερώσετε λίγα λεπτά απ’ το χρόνο σας και να διαβάσετε την επίσημη έρευνα που διεξήχθη στη χώρα μας τον Απρίλιο 2008 σχετικά με τις απόψεις των πολιτών για το πρόβλημα του καπνίσματος. Για τους ιδιαίτερα πολυάσχολους επιλέξαμε μερικά σημεία που τα θεωρούμε ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ και σας τα παραθέτουμε πιο κάτω:

 • Στην ερώτηση Θέλετε να διακόψετε το κάπνισμα;
  Το 79,8% των καπνιστών απάντησαν πως είναι θετικοί στο να κόψουν το κάπνισμα
  – βλ. σελ.9 –
 • Στην ερώτηση: Όλες οι πρόσφατες επιστημονικές μελέτες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το παθητικό κάπνισμα έχει τις ίδιες περίπου βλαπτικές συνέπειες στον άνθρωπο με το κάπνισμα. Αυτό το δεδομένο πόσο πιστεύετε ότι πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες για:
  • Απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους
   To 88,5% απάντησε “πολύ” ή “αρκετά”, δηλαδή είναι ΥΠΕΡ της απαγόρευσης
  • Απαγόρευση κάθε μορφής διαφήμισης προϊόντων καπνού
   To 82,2% απάντησε επίσης “πολύ” ή “αρκετά”, δηλαδή είναι ΥΠΕΡ της απαγόρευσης

– βλ. σελ.16 –

 • Στην ερώτηση:Εσάς προσωπικά πόσο σύμφωνους θα σας έβρισκε κάθε ένα από τα παρακάτω μέτρα εάν εφαρμοζόταν στη χώρα μας προκειμένου να μειωθούν οι συνέπειες από το κάπνισμα αλλά και ο αριθμός των καπνιστών;
  • Πλήρης απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, υπηρεσίες και χώρους συνάθροισης (εστιατόρια, καφέ, μπαρ κλπ)
   To 77,3% απάντησε “πολύ” ή “αρκετά”, δηλαδή είναι ΥΠΕΡ της απαγόρευσης
  • Πλήρης απαγόρευση άμεσης ή έμμεσης προβολής προϊόντων καπνού
   To 82% απάντησε επίσης “πολύ” ή “αρκετά”, δηλαδή είναι ΥΠΕΡ της απαγόρευσης

……………………….

N. 3868/2010

“Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης”

3/8/2010

………… (πριν αναφέρεται σε θέματα άσχετα με το κάπνισμα) ……….

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z΄
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ
ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005
Άρθρο 17
1. Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. 337012005 (ΦΕΚ 176 Α) αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ. Διεύθυνση Εξαρτήσεων. Η διεύθυνση αυτή διαρθρώνεται στα εξής τμήματα: α) Τμήμα Α΄ «Εξαρτησιογόνων Ουσιών», β) Τμήμα Β΄ «Τμήμα Αντιμετώπισης Αλκοολισμού Κατάχρησης Ουσιών» και γ) Τμήμα Γ΄ «Τμήμα Ψυχικών Εξαρτήσεων – Εθισμού».
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 3730/2008 η φράση «ασκείται από την Ειδική Υπηρεσία Προστασίας Ανηλίκων από τον Καπνό και το Αλκοόλ» αντικαθίσταται από τη φράση «ασκείται από τη Διεύθυνση Εξαρτήσεων της Γενικής Διευθύνσεως Δημόσιας Υγείας».
3. Στα τέλος της παραγράφου Ι του άρθρου 2 του ν. 3730/2008 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«ζ) Η κάθε είδους διαφήμιση και προώθηση προϊόντων καπνού σε όλους τους εξωτερικούς, υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους. Εξαιρούνται σι εσωτερικοί χώροι των σημείων πώλησης προϊόντων καπνού. Ως εξωτερικός χώρος νοείται και η πρόσοψη και λοιπές πλευρές του κουβουκλίου, οι τέντες και ο περιβάλλων χώρος του περιπτέρου. Οι υπαίθριοι χώροι λογίζονται κατά την έννοια του άρθρου Ι του ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄). Στους εσωτερικούς χώρους περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι κινηματογράφοι, τα θέατρα, οι στρατιωτικές μονάδες, τα Δικαστήρια, όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα ξενοδοχεία και πάσης φύσεως τουριστικά καταλύματα, καθώς και τα εμπορικά καταστήματα. η) Απαγορεύεται η προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων Προϊόντων καπνού στους κινηματογράφους.»
4. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3730/2008 διαγράφονται οι φράσεις «εξαιρουμένων των χώρων που ειδικά Θα προβλεφθούν για τους καπνιστές από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή ή όργανα, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που θα εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου» .
5. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3730/2008 προστίθενται τα εξής: «σε περίπτωση που είναι περιμετρικά ανοικτοί σε δύο πλευρές τουλάχιστον. Ως «εσωτερικός χώρος», για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται και το αίθριο ή ο χώρος με συρόμενη ή αποσπώμενη οροφή, όπως και κάθε χώρος, με σκέπαστρο και ταυτόχρονα κλεισμένος με οποιονδήποτε τρόπο περιμετρικά.»
6. Στα άρθρο 3 του ν. 3730/2008 προστίθεται παράγραφος ως ακολούθως:
«Η απαγόρευση του καπνίσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ισχύει από 1.9.2010. Εξαιρούνται τα καζίνο και τα κέντρα διασκέδασης, άνω των 300 τ.μ., με ζωντανή μουσική, για τα οποία η απαγόρευση του καπνίσματος ισχύει από 1.6.2011. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις συμμόρφωσης των καζίνο και των κέντρων αυτών για τη μεταβατική περίοδο. »
7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 3730/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αρμόδια για θέματα καπνού και αλκοόλ είναι η Διεύθυνση Εξαρτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας. »
8. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 3730/2008, οι λέξεις «Η Ειδική Υπηρεσία» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Η Διεύθυνση Εξαρτήσεων».
9. Μετά την περίπτωση η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 3730/2008, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα όργανα ελέγχου της εφαρμογής της νομοθεσίας για την απαγόρευση του καπνίσματος υποχρεούνται να υποβάλουν εξαμηνιαίες αναφορές και στατιστικά στοιχεία στη Διεύθυνση Εξαρτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με βάση τις αναφορές και τα στοιχεία αυτά συντάσσεται ετήσια έκθεση, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»
10. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 3730/2008, μετά τη λέξη «αλκοόλ» προστίθεται εδάφιο ως εξής: «και διαχειρίζεται σχετικές καταγγελίες παραβάσεων του νόμου». Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 οι λέξεις «κατόπιν αιτήσεως» αντικαθίστανται με τις λέξεις «κατόπιν αιτήματος». Στο τέλος της παραγράφου προστίθεται η φράση: «Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής του παρόντος, τη βεβαίωση των παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων είναι οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, η δημοτική αστυνομία, καθώς και οι λιμενικές αρχές στην περιοχή ευθύνης τους. »
11. Το άρθρο 6 του ν. 3730/2068 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
« 1. Η παράβαση των διατάξεων για την απαγόρευση του καπνίσματος από τους δημόσιους λειτουργούς, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, στους χώρους όπου είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την πειθαρχική ευθύνη τους.
2. Σε όσους καπνίζουν ή καταναλώνουν προϊόντα καπνού κατά παράβαση του άρθρου 3 επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) έως πεντακόσια (500) ευρώ. Η υποτροπή λαμβάνεται υπόψη για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου.
3. Σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας των χώρων της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3, που ανέχεται την παραβίαση της διατάξεων του άρθρου 3, επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Η υποτροπή λαμβάνεται υπόψη για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου. Στην τέταρτη υποτροπή ανακαλείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών. Στην πέμπτη υποτροπή ανακαλείται οριστικά η άδεια λειτουργίας με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε.
4. Σε όσους πωλούν προϊόντα καπνού και αλκοόλ σε ανηλίκους ή ανέχονται παραβίαση της σχετικής διάταξης του παρόντος επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Η υποτροπή λαμβάνεται υπόψη για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου. Στην τέταρτη υποτροπή ανακαλείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών. Στην πέμπτη υποτροπή ανακαλείται οριστικά η άδεια λειτουργίας με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε.
5. Σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος σχετικά με τη διαφήμιση προϊόντων καπνού επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Η υποτροπή λαμβάνεται υπόψη για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου. Πέραν των ανωτέρω, κυρώσεις που προβλέπονται από άλλους νόμους διατηρούνται.
6. Με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών, Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και άλλων συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται τα όργανα, η διαδικασία ελέγχου, πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των πιο πάνω προστίμων, το ύψος των προστίμων, τα κριτήρια επιμέτρησης του ύψους του προστίμου, η διαδικασία είσπραξης των προστίμων, όπως και η διάθεση των εσόδων και κάθε άλλο σχετικό Θέμα.»

………… (στη συνέχεια και πάλι αναφέρεται σε θέματα άσχετα με το κάπνισμα) ……….

Άρθρο 32
Καταργούμενες διατάξεις

Καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις:
1.Η παράγραφος 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α΄), η παράγραφος 11 του άρθρου τρίτου του ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25 Α΄) και η παράγραφος 9 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α΄) . Εξακολουθούν να ισχύουν οι παράγραφοι 22 του άρθρου 11 του ν.2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α΄) και το άρθρο 10 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α΄), όπως ισχύουν.
2.Στο εδάφιο 2 της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α΄) η φράση «και είναι εγγεγραμμένοι στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα» διαγράφεται.
3.Η παρ. 5 του άρθρου 8 του ν.3252/2004 (ΦΕΚ 137 Α΄) καταργείται.
4.Η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α΄).
5. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α΄) η φράση «από  1ης Ιουλίου 2009».
6.Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 3 του ν.3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α΄).
7.Καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου η υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 88202/2009 (ΦΕΚ 1286 Β΄)
8. Τα άρθρα 17, 18 και 19 του ν.3370/2005 (ΦΕΚ 176 Α΄) καταργούνται.
9. Το εδάφιο γ΄ του άρθρου 1 της υπουργικής απόφασης Α2γ/οικ. 1591/1989 (ΦΕΚ 411 Β΄) καταργείται.

………… (στη συνέχεια και πάλι αναφέρεται σε θέματα άσχετα με το κάπνισμα)