ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για επαναοριοθέτηση των οικισμών του Πηλίου

 

Αίτηση προς τους Υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ και Πολιτισμού, το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας και το Νομάρχη Μαγνησίας για επαναοριοθέτηση, με Προεδρικό Διάταγμα, των οικισμών του Πηλίου, κατέθεσαν η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας και δέκα τρεις πολίτες.

Στην αίτηση αναφέρονται οι συνταγματικές διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος, το ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας του Πηλίου, που έχει θεσπιστεί από αρκετά χρόνια πριν, τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του Πηλίου και η φυσιογνωμία των οικισμών του. Στη συνέχεια αναφέρεται το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που διέπει το φυσικό και δομημένο περιβάλλον του Πηλίου.

Παρόλα αυτά, υπογραμμίζεται, «λαμβάνει χώρα μια ραγδαία υποβάθμιση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος του Πηλίου, η οποία οδηγεί στην καταστροφή της φυσιογνωμίας του». Στη συνέχεια αναφέρονται ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ σε περιπτώσεις που υπήρξε παράνομη επέκταση οικισμών με Νομαρχιακές αποφάσεις.

Τέλος ζητείται:

Α) Η ανάκληση ΟΛΩΝ των νομαρχιακών αποφάσεων με τις οποίες οριοθετήθηκαν οικισμοί του Πηλίου,

Β) Ο επανακαθορισμός των ορίων των οικισμών του Πηλίου με την νόμιμη διαδικασία,

και Γ) Ζητείται η εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης για κάθε οικισμό