Απαγόρευση χρήσης ορυκτών στερεών καυσίμων στις βιομηχανίες παραγωγής κεραμικών ειδών

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αρχίζει η απαγόρευση της χρήσης ορυκτών στερεών καυσίμων, μεταξύ των οποίων και το πετ κοκ (pet coke), ιδιαίτερα στις βιομηχανίες παραγωγής κεραμικών ειδών σε όλη τη χώρα. Η απόφαση έχει άμεση εφαρμογή στις νεοσύστατες βιομηχανίες κεραμικών ειδών, ενώ για τις υφιστάμενες δίνεται προθεσμία ενός έτους. Η απαγόρευση αφορά στις βιομηχανίες παραγωγής κεραμικών ειδών με ψήσιμο, ιδίως κεραμιδιών, τούβλων, πυρίμαχων πλίνθων, πλακιδίων, ψευδοπορσελάνης ή πορσελάνης, με ημερήσια παραγωγική δυνατότητα άνω των 75 τόνων ή/και με δυναμικότητα κλιβάνου άνω των 4m3 και πυκνότητα φορτώσεως άνω των 300kg/m3. 

Μελλοντικά θα εξετασθεί η επέκταση του μέτρου και σε μονάδες μικρότερου μεγέθους, καθώς και η επεξεργασία ρυθμίσεων σχετικά με τη χρήση εναλλακτικών υγρών και στερεών καυσίμων, όπου αυτά χρησιμοποιούνται. Η αντικατάσταση στερεών ορυκτών καυσίμων (όπως πετρελαϊκού κοκ, άνθρακα τύρφης, κ.α.) με άλλα χαμηλότερων ατμοσφαιρικών εκπομπών επιβάλλεται εξαιτίας του γεγονότος ότι πολλές βιομηχανίες του κλάδου της κεραμοποιίας λειτουργούν μέσα ή κοντά σε οικισμούς και δεδομένου ότι συχνά δεν τηρούν τα προβλεπόμενα όρια εκπομπής, προκαλούν σοβαρή ατμοσφαιρική ρύπανση, που θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Στην απόφαση προβλέπεται η χρήση της βιομάζας φυτικής ή ζωικής, ως καύσιμο το οποίο δημιουργεί χαμηλότερες εκπομπές, σε τοπικό τουλάχιστον επίπεδο, σε σχέση με τα ορυκτά στερεά καύσιμα.