ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΡΠΗΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΛΜΥΡΟΥ «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Βόλος,   18.08.2009

ΠΡΟΣ:

1.  Περιφέρεια Θεσσαλίας

Γενική Δ/νση Περιφέρειας

Δ/νση Περ/ντος και Χωροταξίας

Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού

Σωκράτους 111

411 10 Λάρισα

Υπόψη: Προισταμένης Τμήματος, κας Νικολαίδου

κου Κ. Καραμήτρου

2. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας

(ΝΑΜ)

Δ/νση Αλιείας

Υπόψη: κου Καλλίνικου

3. ΝΑΜ

Δ/νση Προστασίας Περ/ντος

Υπόψη: κας Γιαβάση

4. ΝΑΜ

Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης

Υπόψη: Δ/ντή

5. Δασαρχείο Αλμυρού

Υπόψη: κας Δασάρχου

6. Κτηματική Υπηρεσία Ν. Μαγνησίας

Θέσπιδος 2

380 01 Βόλος

7. Λιμενικό Σώμα Βόλου

Βόλος

8. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίμων

Γεν. Δ/νση Αλιείας

Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών &

Εσωτερικών Υδάτων

Τμήμα Δ’

Λεωφόρος Συγγρού 150

176 71 Καλλιθέα

9. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας

Γεν. Γραμματεία Λιμένων και

Λιμενικής Πολιτικής

Δ/νση Λιμενικών Υποδομών,

Μελετών και Έργων

Τμήμα Β’

Ακτή Κονδύλη 26-28 και Αιτωλικού

18545 Πειραιάς

 

10. Δ/νση Λιμενικής Αστυνομίας

Τμήμα Αλιείας

Γρηγορίου Λαμπράκη 150

185 18 Πειραιάς

 

ΚΟΙΝ.:

ΝΑΜ

Γραφείο Νομάρχη

Διοικητήριο

380 01 Βόλος

Υπόψη: κου Νομάρχη

ΝΑΜ

Γραφείο Αντινομάρχη Περ/ντος

Διοικητήριο

380 01 Βόλος

Υπόψη: κας Ν. Οικονόμου

Συνήγορο του Πολίτη

Χατζηγιάννη Μέξη 5

115 28 Αθήνα

Υπόψη: κας Φλιάτουρα

(αρ. πρωτ. αναφοράς:  1687/08/2.1)

 

ΘΕΜΑ: Κατασκευή κρηπιδώματος και αποθήκης στον αιγιαλό στη θέση «Λαδικό»

του Δήμου Σούρπης Μαγνησίας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας

«Ιχθυοτροφεία Παγασητικού Α.Ε.»

Με αφορμή την από 20.01.2009 αίτηση της εταιρείας «Ιχθυοτροφεία Παγασητικού Α.Ε.», που δραστηριοποιούνται στη θέση Λαδικό του Δήμου Σούρπης Μαγνησίας και αφορά σε τροποποίηση της Απόφασης για τους περιβαλλοντικούς όρους που κατέχει η εταιρεία από το 2005, σας ενημερώνουμε τα εξής:

 

1.      Η αίτηση τροποποίησης αφορά στη κατασκευή μιας μεταλλικής αποθήκης και ενός κρηπιδώματος σε τσιμεντένια βάση 300 τετραγωνικών μέτρων στην παραλία, ως χερσαίες εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιέργειας της αναφερόμενης στο θέμα εταιρείας. Το κρηπίδωμα έχει τη μορφή τσιμεντένιας πλατφόρμας 150 τετραγωνικών μέτρων που θα χρησιμεύσει για αγκυροβόλιο πλωτών μέσων.

2.      Τα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν την μελέτη και συμπεριλαμβάνονται στον φάκελο που έχει υποβληθεί στην αδειοδοτούσα Αρχή, ΔΙΠΕΧΩ Περιφέρειας Θεσσαλίας, θα έπρεπε να αποτυπώνουν την υπάρχουσα κατάσταση της περιοχής. Αυτό όμως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

3.      Δεν υπάρχει αγροτικός δρόμος, απλά υπήρχε παράνομη διάνοιξη δρόμου πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του εν λόγω ιχθυοτροφείου η οποία σύμφωνα με τις υπ. αρ. 41/1996 & 563/1996 δικαστικές αποφάσεις που επισυνάπτουμε καταργήθηκε (σχετ. 1 & 2).

4.      Το «πλάτωμα»/χώρος ελιγμών οχημάτων το οποίο αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της εταιρείας δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα γιατί δεν υπάρχει καμία άλλη ιδιοκτησία μέχρι τον αιγιαλό εκτός της δασικής – κτηνοτροφικής – εποικιστικής έκτασης, σύμφωνα με τον πίνακα διανομής 1958 του Υπουργείου Γεωργίας (σχετ. 3) και τους κτηματολογικούς πίνακες (σχετ. 4 & 5).

5.      Έγκυρες πληροφορίες επίσης αναφέρουν ότι υπάρχει προηγούμενη Απόφαση Νομάρχη Μαγνησίας περί  απαγόρευσης οποιασδήποτε επέκτασης σε ιχθυοτροφεία η οποία μπορεί να προκαλέσει πρόσθετη επιβάρυνση στο Παγασητικό Κόλπο.

6.      Με δεδομένο ότι η περιοχή είναι καταγεγραμμένη στη τράπεζα ΦΙΛΟΤΗΣ του ΕΜΠ αλλά και σε σχετική μελέτη του ΥΠΕΧΩΔΕ και αναφέρεται ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους – ΤΙΦΚ (σχετ. 6), θεωρούμε ότι μια αυτοψία από υπηρεσιακούς παράγοντες της ΝΑΜ στο συγκεκριμένο χώρο είναι απαραίτητη. Θα διαπιστώσουν «ιδίοις όμασι» την εκπληκτική ομορφιά του Τοπίου και το μέγεθος της επιβάρυνσης που θα συντελεσθεί με την προτεινόμενη κατασκευή, η οποία, για την συγκεκριμένη περιοχή είναι εντελώς ανάρμοστη αφού θα καταστραφεί το μαγευτικό ανάγλυφο της παραλίας.

7.      Δια την πλήρη ενημέρωσή σας, επισυνάπτονται σχετικές φωτογραφίες της δραστηριότητας (σχετ. 7 & 8) οι οποίες αποτυπώνουν την πραγματική σημερινή κατάσταση.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες για τις δικές τους ενέργειες, ενώ παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.

 

1.   ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΡΠΗΣ

Ο Γραμματέας                                                              Ο Πρόεδρος

Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ                                                Γ. ΠΡΙΑΓΓΕΛΟΣ

2.   ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΛΜΥΡΟΥ

«ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»

Χ. ΚΑΡΑΖΟΥΠΗΣ

3.   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

Κ. ΒΟΛΙΩΤΗΣ