ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΡΠΗΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΛΜΥΡΟΥ «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Βόλος,   18.08.2009

ΠΡΟΣ:

1.  Περιφέρεια Θεσσαλίας

Γενική Δ/νση Περιφέρειας

Δ/νση Περ/ντος και Χωροταξίας

Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού

Σωκράτους 111

411 10 Λάρισα

Υπόψη: κας Νικολαίδου

2. ΝΑΜ

Δ/νση Προστασίας Περ/ντος

Υπόψη: κας Γιαβάση

3. ΝΑΜ

Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης

Υπόψη: Δ/ντή

4. Δασαρχείο Αλμυρού

Υπόψη: κας Δασάρχου

ΚΟΙΝ.:

ΝΑΜ

Γραφείο Νομάρχη

Διοικητήριο

380 01 Βόλος

Υπόψη: κου Νομάρχη

ΝΑΜ

Γραφείο Αντινομάρχη Περ/ντος

Διοικητήριο

380 01 Βόλος

Υπόψη: κας Ν. Οικονόμου

Συνήγορο του Πολίτη

Χατζηγιάννη Μέξη 5

115 28 Αθήνα

Υπόψη: κας Φλιάτουρα

(αρ. πρωτ. αναφοράς:  1687/08/2.1)

 

 

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση Επιτροπής ΝΕΧΩΠ για το γήπεδο 50 στρεμμάτων στο οποίο θα κατασκευασθεί το εργοστάσιο αφαλάτωσης στις Νηές του Δήμου Σούρπης, Νομού Μαγνησίας (πρακτικό ΝΕΧΩΠ υπ. αρ. 23/2009)

 

 

Με αφορμή την από 12.06.2009 απόφαση της Επιτροπής ΝΕΧΩΠ της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της ΝΑΜ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα κάτωθι, όσον αφορά στη συγκεκριμένη έκταση των 50 στρεμμάτων:

 

1.      Τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στο από 12.06.2009 Πρακτικό της ΝΕΧΩΠ (σχετ. 1) δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα γιατί:

 

(α)  δεν έγινε έλεγχος και υλοποίηση του τοπογραφικού επί του εδάφους (άλλωστε

πως θα μπορούσε όταν η με αρ. πρωτ. 6196/10.06.2009 αίτηση της εταιρείας

GOLFING DEVELOPMENTS S.A. ικανοποιήθηκε την 11.06.2009 και μάλιστα

είχε γίνει και επιτόπιος έλεγχος από την Επιτροπή !!!) με αποτέλεσμα να εγείρονται

βάσιμες υπόνοιες ότι στο τοπογραφικό συμπεριλαμβάνεται δασική έκταση.

 

(β)  το γεωργικό κεφάλαιο στη συγκεκριμένη περιοχή είναι αξιόλογο, με

ελαιόδενδρα μεγάλων διαστάσεων τα οποία έχουν ύψος 6 – 7 μ. με κόμη ακτίνας 5

μ. και περίμετρο κορμού 0,8 – 1,0 μ. Η δε κλίση της περιοχής είναι ανύπαρκτη.

 

(γ) Επιπρόσθετα, παραπέμπουμε σε στοιχεία της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της

ΝΑΜ από το 2002 και προγενέστερα, όταν οι επιδοτήσεις γίνονταν ανά ζώνες για

να διαπιστώσετε ότι ανήκει στη υψηλότερη παραγωγική ζώνη της περιοχής και

πάνω από τον μέσο όρο σε πανελλαδική βάση, επομένως η συγκεκριμένη

περιοχή δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως γη «χαμηλής παραγωγικότητας».

 

2.      Όσον αφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την εκτίμηση της Επιτροπής ότι

«η κατασκευή του έργου δεν αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις

στην ευρύτερη περιοχή κατασκευής του έργου», υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται περί

βιομηχανικής δραστηριότητας μέσης όχλησης σε Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού

Κάλλους, καταγεγραμμένο στη Τράπεζα ΦΙΛΟΤΗΣ του ΕΜΠ (σχετ. 2).

 

Κατά συνέπεια όλων των παραπάνω αλλά κυρίως του ζητήματος της εκκρεμότητας (βεβαιότητας για μας) της (μη) ιδιοκτησίας  αλλά και λόγω της επανειλημμένως δηλωμένης θέσης του Νομάρχη για προσέγγιση της υπόθεσης με φειδώ, γνώση,  ενημέρωση και διάλογο λόγω της πρωτοφανούς βαρύτητας  του προτεινόμενου έργου και των σημαντικών αξιών (συμφερόντων) που διακυβεύονται, θεωρούμε ότι τα μέλη της Επιτροπής ΝΕΧΩΠ θα έπρεπε να έχουν την κατάλληλη ενημέρωση από τους εμπλεκόμενους φορείς για την σοβαρότητα του θέματος. Δεν τους συστήθηκε η προσέγγιση του ζητήματος με τον παραπάνω τρόπο αλλά αντιθέτως, όπως και οι ημερομηνίες δηλώνουν ενήργησαν σαν να επρόκειτο για θέμα ρουτίνας χωρίς ιδιαίτερη σοβαρότητα.

 

Δυστυχώς παρατηρούμε ασυμφωνία λόγων και έργων και ανησυχούμε ιδιαίτερα,

περιμένοντας την απάντησή σας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΡΠΗΣ

Ο Γραμματέας                                                              Ο Πρόεδρος

Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ                                                Γ. ΠΡΙΑΓΓΕΛΟΣ

2.   ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΛΜΥΡΟΥ

«ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»

Χ. ΚΑΡΑΖΟΥΠΗΣ

3.   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

Κ. ΒΟΛΙΩΤΗΣ