ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2010

Προτάσεις για τον νέο αναπτυξιακό νόμο: Περιβαλλοντικές προτεραιότητες που αποτελούν αναπτυξιακές προϋποθέσεις και επενδυτικές ευκαιρίες

Με αφορμή την κατάρτιση του νέου αναπτυξιακού νόμου, ο πρόεδρος της  Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής και Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Μαγνησίας Κώστας Καρτάλης κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις στην Υπουργό Οικονομίας κα Λ. Κατσέλη.

Ο Κώστας Καρτάλης δήλωσε «ότι στην Επιτροπή Περιβάλλοντος δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στο δίπτυχο περιβάλλον και ανάπτυξη. Εντοπίσαμε περιβαλλοντικές προτεραιότητες που αποτελούν είτε αναπτυξιακές προϋποθέσεις είτε επενδυτικές ευκαιρίες που στηρίζουν την ανάπτυξη. Καταθέσαμε τις προτάσεις μας στο Υπ. Οικονομίας ώστε να ληφθούν υπ’ όψιν στην κατάρτιση του νέου αναπτυξιακού νόμου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η προτεραιότητα για την προστασία του αστικού μικροκλίματος που σημαίνει βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων. Με τη σειρά του αυτό σημαίνει νέα (ψυχρά) δομικά υλικά, η παραγωγή των οποίων αποτελεί επενδυτική δράση που μπορεί να στηριχθεί από το νέο αναπτυξιακό νόμο».

Συγκεκριμένα, στις προτάσεις που συντάχθηκαν με βάση τις εκθέσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής (7.7.2010 και 13.7.2010) και τα συμπεράσματα που προκύπτουν ως προς την κατάσταση του περιβάλλοντος (παρούσα κατάσταση, τάσεις, πιέσεις), προτείνεται να εξετασθεί η δυνατότητα ένταξης στον υπό κατάρτιση αναπτυξιακό νόμο επενδύσεων, που αφορούν:

1. στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (κυρίως αξιοποίησης αιολικού και γεωθερμικού δυναμικού και βιομάζας) υπό την προϋπόθεση ότι μέρος της τεχνολογικής υποδομής παράγεται στη χώρα,

2. στην παραγωγή νέων δομικών υλικών (π.χ. ψυχρών υλικών) που προστατεύουν το μικροκλίμα των πόλεων και βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων,

3. στις  τεχνολογίες μετατροπής των υφιστάμενων κτιρίων σε μηδενικής ενέργειας,

4. στην ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας (ή γενικότερα σε φθίνουσες αστικές περιοχές) με έμφαση σε δράσεις νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας,

5. στην προσέλκυση επιχειρηματικών δράσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας (ή γενικότερα σε φθίνουσες αστικές περιοχές),

6. στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς χώρους (λ.χ. νέα υλικά βαφών, διαλυτών, καθαριστικών)

7. στη μεγέθυνση της επαναχρησιμοποίησης των απορριμμάτων και για την εισαγωγή στον κύκλο διαχείρισης των απορριμμάτων και του σταδίου της ανάκτησης ενέργειας,

8. στη διαχείριση των νοσοκομειακών και εν γένει των επικίνδυνων αποβλήτων,

9. στις τεχνολογίες/τεχνικές προστασίας της ποιότητας των υδατικών πόρων, ιδίως σε βιομηχανικές/βιοτεχνικές μονάδες που αναπτύσσονται στην εγγύτητα ποταμών και λιμνών,

10. στην εξοικονόμηση νερού μέσω της χρήσης µη συµβατικών υδατικών πόρων (επαναχρησιµοποίηση λυµάτων ή χρήση όµβριων, υφάλ­µυρων κ.λπ. νερών),

11. στην καλή λειτουργία και στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό υπαρχόντων βιολογικών καθαρισμών που οργανώνονται με τη μορφή clusters,

  1. στον τεχνητό εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα σε περιοχές όπου διαπιστώνεται υφαλμύρωση, απώλεια υπόγειων υδάτων, κ.α.,
  2. στην υδρευτική χρήση (στα άνυδρα νησιά) με την αφαλάτωση υφάλµυρου ή και αλµυρού νερού.

14. στην αξιοποίηση των επιφανειακών υδατικών πόρων µε την κατασκευή έργων (μικρής και µεσαίας κλίµακας) πεδινής και ορεινής υδρονομίας.