ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΚΕ

18-01-2010

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Tο ενδιαφέρον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εστιάζεται στη διαχείριση των αποβλήτων, στο χωροταξικό σχεδιασμό ως αναγκαία συνιστώσα για ισχυρούς Δήμους και αποτελεσματική διοικητική μεταρρύθμιση, καθώς και στη δημιουργία της ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΑΡΤΑΣ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για το μεγάλο ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων η Τοπική Αυτοδιοίκηση απαιτεί από την Πολιτεία τόλμη και ευθύνη για :

§         Την άμεση εφαρμογή του εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδιασμού και την προσαρμογή του, όπου απαιτείται.

§         Την εξάλειψη όλων των ανεξέλεγκτων χωματερών (Χ.Α.Δ.Α.), με παράλληλη περιβαλλοντική αποκατάσταση των χώρων αυτών.

§         Τη  σταδιακή αντικατάσταση της λειτουργίας των Χ.Υ.Τ.Α. σε Χ.Υ.Τ.Υ.

§         Τη  συστηματική υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης από την Αυτοδιοίκηση με έμφαση στη διαλογή στην πηγή, σε συνεργασία με τα συστήματα διαχείρισης και με παροχή κινήτρων προς το πολίτη.

Σε  σχέση  με  τα  υγρά  απόβλητα τη χρηματοδότηση για τη σταδιακή  κάλυψη  με δίκτυα  όλων  των  οικισμών της  χώρας, τον  εκσυγχρονισμό  των  ΒΙΟΚΑ ,    την  επανάχρηση  του  νερού  από  την  επεξεργασία  τους  ,  και  τη  διαχείριση  των  επικίνδυνων  και τοξικών  αποβλήτων (δημιουργία ΧΥΤΕΑ).

Σε σχέση με  τη διαχείριση των υδατικών πόρων, η Τοπική Αυτοδιοίκηση αγωνίζεται και διεκδικεί :

§        την ενίσχυση της  συνεργασίας και δράσεων με στόχο τον αυστηρό έλεγχο, την προστασία της ποιότητας του πόσιμου νερού και των υδάτινων πόρων, (Εργαστήρια, έλεγχοι, έργα προστασίας υδροφόρου ορίζοντα κ.τ.λ.).

§        την υπαγωγή των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ, καθώς και των δικτύων άρδευσης και αποστράγγισης στους νέους Δήμους.

Σε ότι αφορά το μείζον ζήτημα του Χωροταξικού Σχεδιασμού θεωρεί επιτακτική την ανάγκη  έγκρισης και των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού, για κρίσιμους τομείς, όπως η ενέργεια, ο τουρισμός, η βιομηχανία καθώς και για ευαίσθητες περιοχές όπως οι ορεινές και οι παράκτιες – νησιωτικές.

Ιδιαίτερη σημασία και προτεραιότητα δίνει η Αυτοδιοίκηση- και ζητά – την άμεση μεταφορά ως αποκλειστική αρμοδιότητα στους Δήμους του Κτηματολογίου, την επαρκή χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και Δασολογίου, με σκοπό τη διασφάλιση του χαρακτήρα των δημοσίων – δημοτικών εκτάσεων καθώς και των ελεύθερων χώρων.

Θεωρούμε ότι μόνο έτσι μπορούν να υπάρξουν σοβαρές πολιτικές για τη γη αλλά και τα υπερκείμενα και ότι μόνο έτσι μπορεί να αναπτυχθεί, διασφαλιστεί και αξιοποιηθεί η κρίσιμη δημόσια πληροφορία για πολλούς τομείς της οικονομίας, της παραγωγής και της αστικής κατάστασης.

Σε ότι αφορά το πολεοδομικό σχεδιασμό ζητά να ολοκληρωθούν οι πολεοδομικοί σχεδιασμοί, όπου έχουν δρομολογηθεί, απαιτεί την κάλυψη όλων των Δήμων της χώρας με μελέτες ΓΠΣ-ΣΧΟΑΑΠ, για την οργάνωση των χρήσεων γης και την οργανωμένη συνεκτική οικιστική ανάπτυξη έως το τέλος της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου (ΕΣΠΑ).

Επίσης προτείνει:

§         Την προώθηση της ιδέας των Φιλ-οικο-πόλεων με ημερίδες και ενημέρωση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

§         Την οργάνωση και χρηματοδότηση ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ σε κάθε Δήμο  με οριζόντια τεχνική υποστήριξη και χρηματοδότηση από το Ε.Π. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ.

§         Την  εξοικονόμηση ενέργειας  σε  τοπικό  επίπεδο  μέσα  από  την  εφαρμογή  του  προγράμματος  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ  σε  όλους  τους  Δήμους της χώρας .

§         Την  εφαρμογή  πολιτικών  και  την  υλοποίηση  προγραμμάτων  που  θα  συμβάλλουν  στην  ενεργειακή  αυτονομία  των  ΟΤΑ (φωτοβολταϊκά  συστήματα , ΑΠΕ  , ESCO , ΚΕΝΑΚ  κτλ. ).

§          Το σχεδιασμό πρότυπου κανονισμού πράσινων  προμηθειών  στους  ΟΤΑ.

§         Τη δημιουργία   ενός ειδικού προγράμματος <<Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας και  Τοπική Αυτοδιοίκηση>> που  θα  διασφαλίζει  την αισθητική  στις πόλεις  και  την  ασφάλεια  των  πολιτών  και της  δημόσιας  υγείας .

§         Την υλοποίηση της εξαγγελίας της Κυβέρνησης για τη δημιουργία του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ μέσω του οποίου θα καλυφθούν οι ανάγκες για περιβαλλοντικές παρεμβάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον.

§         Την εφαρμογή της αρχής της διευρυμένης ωφελιμότητας στις πράξεις αναλογισμού και τη δυνατότητα μεταβίβασης των υποχρεώσεων στους κατιόντες.

§         Την παραχώρηση των «ορφανών οικοπέδων» στην αυτοδιοίκηση αποκλειστικά για τη δημιουργία χώρων πρασίνου.

§         Την ποιοτική παραλαβή από τον Δήμο, τη θέσπιση χρόνου εγγύησης, τη σύνταξη μητρώου αστικής οδοποιίας για τα παραχωρούμενα τμήματα του εθνικού δικτύου στους Δήμους.

§         Τέλος, το Συνέδριο καλεί τον Υπουργό Εσωτερικών να δώσει άμεση λύση στο καυτό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 450 Ο.Τ.Α. της χώρας που αδυνατούν να αντιμετωπίσουν την αποκομιδή των απορριμμάτων τους, σύμφωνα με την πρόταση της ΚΕΔΚΕ.